Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Voortgangsbericht uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamerstuk 33750 VI, nr. 77) (Dossier 34000-VI)
Voortgangsbericht uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamerstuk 33750 VI, nr. 77) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Naar aanleiding van de in het kader van de laatste behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie aangenomen motie van het lid Van Tongeren (GroenLinks), die de regering verzoekt om «in nauw overleg met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het College van procureurs-generaal te komen tot een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis en de Kamer hierover te informeren»1 , informeer ik uw Kamer graag kort over de voortgang. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake deal met Cees H. Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2015 Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 4 maart jl. heeft uw Kamer mij om een toelichting gevraagd (Handelingen II 2014/15, nr. 60, Regeling van Werkzaamheden) en zijn door uw Kamer nadere vragen gesteld. ...

Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is taboe' (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is taboe' Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 In uw brief van 3 februari jl. vraagt uw Kamer mij wat de betekenis is van de uitspraken van enkele leden van uw Kamer in het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (AD, 2 februari 2015) voor wetsvoorstellen met een financiële component die al zijn ingediend, en voor voorgenomen wetsvoorstellen, die nog ingediend moeten worden (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 (Dossier 34000-VI)
Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het werkprogramma 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging minister van Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging minister van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister-President, het antwoord aan op de vragen die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn gesteld1 inzake het verzoekschrift dat uw Kamer heeft ontvangen om uitvoering te geven aan de bevoegdheid die uw Kamer heeft op grond van artikel 5 van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid. ...

Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee (Dossier 34000-VI)
Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 De recente berichtgeving in zowel lokale als landelijke media over de bouw van een moskee in Gouda, heeft geleid tot meerdere vragen van uw Kamer. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-VI)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE DEEL A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Dossier 34000-VI)
Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2014 Hierbij bericht ik u over de uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk (Dossier 34000-VI)
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Bij brieven van 20 november 2014 van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie is mij verzocht de Kamer te informeren over: 1. de voortgang van de monitoringsrapportage van de commissie Deetman; 2. de stand van zaken van en een mogelijke oplossing voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk die lang moeten wachten op een moment dat er een oplossing komt voor hun vanwege het ontbreken van steunbewijs ongegrond verklaarde klachten. ...

Recente ontwikkelingen financiële afhandeling schikking tussen OM en Cees H. (Dossier 34000-VI)
Recente ontwikkelingen financiële afhandeling schikking tussen OM en Cees H. Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2015 Zojuist heb ik u de antwoorden doen toekomen op de vragen die uw Kamer heeft gesteld naar aanleiding van de recente berichtgeving omtrent een schikking tussen het OM en Cees H. ...

Mutaties na de Najaarsnota 2014 van Veiligheid en Justititie (Dossier 34000-VI)
Mutaties na de Najaarsnota 2014 van Veiligheid en Justititie Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Hierbij informeer ik u, conform de Rijksbegrotingsvoorschriften, over diverse mutaties die na de Najaarsnota 2014 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van VenJ. ...

Antwoorden op aanvullende vragen over berichtgeving inzake deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Antwoorden op aanvullende vragen over berichtgeving inzake deal met Cees H. Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2015 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de aanvullende vragen van d.d. 5 maart 2015 over berichtgeving inzake deal met Cees H1. ...