Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33171)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 mei 2012 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen die door de fracties over dit voorstel zijn gemaakt. ...

Voorstel van wet (Dossier 33171)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33171)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33171)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33171)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 mei 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel A, onder 2, van artikel I komt te luiden: 2. ...

Implementatie Richtlijn nr. 2011/7 inzake betalingsachterstanden: verkorting betalingstermijn (Dossier 33171)
Implementatie Richtlijn nr. 2011/7 inzake betalingsachterstanden: verkorting betalingstermijn Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2012 Naar ik begrijp, is bij de gedachtevorming over het wetsvoorstel 33 171 tot implementatie van Richtlijn nr. 2011/7 van 16 februari 2011 over de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties (PbEU L 48) de vraag gerezen of de in het voorgestelde artikel 6:119a lid 5 Burgerlijk Wetboek (BW) voor het handelsverkeer tussen ondernemingen onderling voorziene betalingstermijn van zestig dagen zou kunnen worden verkort tot dertig dagen, tenzij er bijzondere redenen zijn om anders overeen te komen. ...