Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 33126)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 januari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel toegevoegd, luidende: C Artikel 910 lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33126)
Nota van wijziging Nota van wijziging burgerlijk recht recht Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Reactie op de motie van het lid Dijksma c.s. (33000 XIII, nr. 14) betreffende collectief schadeverhaal (claimcultuur) (Dossier 33126)
Reactie op de motie van het lid Dijksma c.s. (33000 XIII, nr. 14) betreffende collectief schadeverhaal (claimcultuur) Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2012 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33126)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33126)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG ALGEMEEN Ik dank de leden van de fracties van de VVD, PvdA, PVV, SP en het CDA voor hun overwegend positieve houding ten aanzien van het wetsvoorstel en ga graag in op hun vragen. ...

Voorstel van wet (Dossier 33126)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33126)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...