Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 32840)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 februari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, komt als volgt te luiden: C In artikel 71, onderdeel 3°, wordt de zinsnede «en 273f dan wel 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht en gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt» vervangen door: , 237f en 284, voor zover gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel in de artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32840)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 februari 2012 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie is uitgebracht. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32840)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging recht strafrecht Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 5a, tweede lid, de zinsnede «In de gevallen, omschreven in het eerste lid, onderdelen 1°, 2°, 3° en 6°» vervangen door: In de gevallen, omschreven in het eerste lid, onderdelen 1°, 2°, 3°, 4° en 6°. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32840)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking. ...

Voorstel van wet (Dossier 32840)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32840)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...