Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32717)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 juli 2011 1. ...

Reactie op het amendement van het lid Gesthuizen over het toetsen van een uitgevaardigd EBB op proportionaliteit en noodzakelijkheid (Kamerstuk 32717, nr. 12) (Dossier 32717)
Reactie op het amendement van het lid Gesthuizen over het toetsen van een uitgevaardigd EBB op proportionaliteit en noodzakelijkheid (Kamerstuk 32717, nr. 12) Brief regering europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg (kamerstuk 32 717, nr. 13) over het wetsvoorstel tot implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel (Kamerstukken II 32 717) dat op 4 juni jl. plaatsvond heb ik reeds een reactie gegeven op het amendement van mevrouw Gesthuizen op stuknummer 8. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32717)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350). ...

Voorstel van wet (Dossier 32717)
Voorstel van wet Voorstel van wet europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die dezen zullen zien of horen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32717)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN1. ...

Nota van verbetering (Dossier 32717)
Nota van verbetering Nota van verbetering europese zaken internationaal recht strafrecht Nr. 7 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 31 mei 2012 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In artikel I, onderdeel E, wordt in paragraaf 1 het opschrift van artikel 552ddd vervangen door: Artikel 552ccc. ...