Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Derde nota van wijziging (Dossier 32211)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 30 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 februari 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, vervalt: registratiebewijs: het bewijs, bedoeld in artikel 6.BArtikel 4 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32211)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AIn de artikelen 4, eerste en derde lid, 26, eerste lid, en 39 wordt «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 32211)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 34 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 maart 2011Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 6 komt te luiden:Artikel 6De prostituee ontvangt door tussenkomst van de burgemeester, bedoeld in artikel 4, derde lid, en na een gesprek waarin op een voor de prostituee begrijpelijke wijze de informatie, bedoeld in artikel 4, vierde lid, wordt besproken, het nummer waaronder zij is ingeschreven in het register, waarbij wordt meegedeeld tot welke datum deze registratie geldt. ...

Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2011 Bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: wetsvoorstel regulering prostitutie) heb ik uw Kamer een aantal toezeggingen gedaan. ...

Gevolgen schorsing behandeling wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Gevolgen schorsing behandeling wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2013 Per brief van 20 juni jl. verzocht de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij uw Kamer te informeren over de gevolgen van de schorsing van de behandeling van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche voor het beleid inzake prostitutie en mensenhandel. ...

Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61) over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee (Dossier 32211)
Reactie op het gewijzigd amendement Rouvoet/Van Toorenburg (32211, nr. 61) over ruimte voor gemeenten nadere regels te stellen die ook betrekking kunnen hebben op de thuiswerkende prostituee Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 maart 2011Met het oog op de stemmingen over het wetsvoorstel, doe ik u hierbij mijn oordeel toekomen over het vandaag ingediende amendement op stuk nr. 61, dat strekt tot wijziging van artikel 3. ...

Voortzetting project Asja II (opvang- en behandelvoorziening voor slachtoffers van loverboys) (Dossier 32211)
Voortzetting project Asja II (opvang- en behandelvoorziening voor slachtoffers van loverboys) Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 maart 2011Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in uw Kamer op 10 februari jl. hebben verschillende leden hun bezorgdheid geuit over het voortbestaan van het project Asja II (Handelingen II, 2010/2011, nr. 51, behandeling wetsvoorstel 32211). ...

Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling van regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) en het oordeel over de ingediende amendementen (Dossier 32211)
Beantwoording vragen gesteld tijdens de mondelinge behandeling van regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) en het oordeel over de ingediende amendementen Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 maart 2011Hierbij bied ik u aan de schriftelijke antwoorden op de tijdens de mondelinge behandeling van het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (32 211) gestelde vragen, mijn oordeel over de ingediende amendementen (Handelingen II 2010/11, nr. 51, item 8, blz. ...

Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Dossier 32211)
Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Brief regering criminaliteit economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 maart 2011Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in tweede termijn op 15 maart 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 60, behandeling Bestrijding misstanden seksbranche) ben ik ingegaan op enkele vragen over de vormgeving van de strafbaarstelling van de klant, nu het registratiebewijs als verificatiemiddel is komen te vervallen. ...