Zoeken


Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel (Dossier 32003)
Brief houdende intrekking het wetsvoorstel Brief regering ...

Straattoezicht en Handhaving in de openbare ruimte (#:-)
Straattoezicht en Handhaving in de openbare ruimte Brief regering bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 maart 2011InleidingVoor het verzorgen van veiligheid en het tegengaan van gevoelens van onveiligheid is zichtbaar toezicht en handhaving op straat onontbeerlijk. ...

Reactie op een brief inzake het artikel “De gemeentelijke veiligheidsregie: een verwerpelijk voorstel”, geschreven door prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens (#:-)
Reactie op een brief inzake het artikel “De gemeentelijke veiligheidsregie: een verwerpelijk voorstel”, geschreven door prof. mr. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november 2011 Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: Artikel 171a komt te luiden: Artikel 171a 1. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 september 2011 Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 148a, derde lid, «de politie, het openbaar ministerie» vervangen door: de politie en het openbaar ministerie. ...

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee (32527) (#:-)
Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee (32527) Brief regering openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2012 Het hierboven vermelde voorstel van wet is op 1 oktober 2010 ingediend bij de Tweede Kamer1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 april 2011ALGEMEEN 1. ...

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn (#:-)
Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2013 Het kabinet heeft besloten tot het doen intrekken van het voorstel van wet Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijke Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Kamerstukken I 2010/2011, 32 555, A). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2011Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Justitie heeft uitgebracht. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen 1. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering burgerlijk recht recht Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 december 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel II, onderdeel D, vervalt de aanduiding «3. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33071)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten. ...

Voorstel van wet (Dossier 33071)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht rechtspraak Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33071)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht rechtspraak Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 februari 2012 ALGEMEEN 1. ...

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel (Dossier 33071)
Brief houdende intrekking het wetsvoorstel Brief regering recht rechtspraak Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 januari 2013 Het kabinet heeft bij zijn aantreden besloten tot het doen intrekken van het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten (Kamerstukken II 2011/12, 33 071, nr. 1–3). ...

Nota van wijziging (Dossier 33071)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht rechtspraak Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 februari 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I (Algemene wet bestuursrecht) wordt als volgt gewijzigd: A In onderdeel C wordt onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 2. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33071)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Informatie over wetsvoorstel 33 071 inzake verhoging griffierechten (Dossier 33071)
Informatie over wetsvoorstel 33 071 inzake verhoging griffierechten Brief regering recht rechtspraak Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2012 Tijdens de regeling van werkzaamheden op 5 oktober jl. heeft het lid Schouw van uw Kamer gevraagd waarom het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten (Kamerstukken 33 071) niet heeft ingetrokken. ...