Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

930 resultaten

Ondersteuning opstart kredietunies (Dossier 33949)
Ondersteuning opstart kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Tijdens het plenaire debat over het initiatiefwetsontwerp inzake de regelgeving voor kredietunies op 19 maart jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 5), heeft de Minister van Financiën toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal geven op de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16). ...

Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten (Dossier 34000-B)
Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten. ...

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2015 Vorig jaar heeft in Europees verband een herziening plaats gevonden van macro-economische data als bbp en bni als gevolg van de invoering van nieuwe internationale regels conform ESA2010 en de bronnenrevisie. ...

CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 In de brief van 29 april 2015 hebben wij u geïnformeerd over de CBS-bijstellingen van het bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) in 2011 en 2012 en de mogelijke gevolgen hiervan voor onder meer de afdrachten aan de Europese Unie. ...

Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen (Dossier 34000-VII)
Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2015 Zoals toegezegd in mijn brief van 31 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) (Dossier 34002)
Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) Brief regering belasting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). ...

Reactie op verzoek commissie over uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening (Dossier 34089)
Reactie op verzoek commissie over uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over betaalbare en maximaal duurzame energievoorziening Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft verzocht om informatie over het gevolg dat de regering geeft aan de motie van de leden Agnes Mulder en Van Laar over een plan voor de verduurzaming en betaalbaarheid van energie in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 089, nr. 13). ...

Nota van wijziging (Dossier 34089)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 april 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland (Dossier 34089)
Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2017 Energie is een belangrijke voorziening die nodig is voor het functioneren van maatschappij en economie. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34089)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 april 2015 I. ...

Voorstel van Wet (Dossier 34089)
Voorstel van Wet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34089)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES). ...

Memorie van Toelichting (Dossier 34089)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34089)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 augustus 2014 en het nader rapport d.d. 20 november 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Economische Zaken, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. ...

Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland (Dossier 34089)
Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2016 Bij de voorbereiding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES hebben de leden Agnes Mulder en Van Laar een motie ingediend die de regering verzochten om een plan voor de betaalbaarheid en de verduurzaming van de energievoorziening in Caribisch Nederland en de Kamer voor de zomer van 2016 hierover te berichten (Kamerstuk 34 089, nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34199)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 augustus 2015 I. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34199)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34199)
Nota van wijziging Nota van wijziging economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 augustus 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34199)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34199)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...