Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

561 resultaten

Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2015 In het ordedebat van 20 januari 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om in een brief te reageren op een artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over de vermogensongelijkheid in Nederland en op het rapport van Oxfam International over de groeiende vermogensongelijkheid in de wereld.1 Deze brief stuur ik mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Bij de Algemene financiële beschouwingen heeft het lid Merkies gevraagd (Handelingen II 2014/15, nrs. 2 en 3) om een nadere toelichting op figuur 1 uit de brief over vermogensongelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondergetekende van 16 september jl. ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” (Dossier 34000-IX)
Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft mij gevraagd naar de achtergrond van de ingebrekestelling 2012/4167 inzake de belasting op aandelen die gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen in het kader van fondsgebonden verzekeringen. ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt (Dossier 34000-IX)
Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2015 Hierbij informeer ik u over de stand van zaken bij de Koninklijke Munt (KNM). ...

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg btw bij samenwerken gemeenten van 9 oktober 2014 (Dossier 34000-VII)
Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg btw bij samenwerken gemeenten van 9 oktober 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 In het algemeen overleg btw en samenwerken gemeenten van 9 oktober jl. heb ik een aantal vragen, gesteld door leden van de commissie Binnenlandse Zaken, nog niet beantwoord. ...

Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen (Dossier 34002)
Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen Brief regering belasting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) over onzalige accijnsverhogingen en de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over CBS-cijfers van de verkoop van diesel en LPG toe (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nrs. 2929 en 2930). ...

Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns (Dossier 34002)
Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns Brief regering belasting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Op 20 januari jongstleden hebben diverse leden bij de Regeling van Werkzaamheden een uitbreiding van een zestal grafieken gevraagd, die bij de tussentijdse evaluatie van de accijnsverhoging in het voorjaar 2014 naar uw Kamer zijn gestuurd, met de resterende drie kwartalen van 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 43, Regeling van werkzaamheden). ...

Verruiming btw-sportvrijstelling (Dossier 34002)
Verruiming btw-sportvrijstelling Brief regering belasting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In deze brief kom ik terug op mijn brief van 30 oktober 20141 waarin ik aangaf – in overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – alle aspecten te bezien van verruiming van de btw-sportvrijstelling. ...

Exportheffing afvalstoffenbelasting (Dossier 34002)
Exportheffing afvalstoffenbelasting Brief regering belasting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2016 Bij het Belastingplan 2015 is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand in een inrichting waarin huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval en gemengd sorteerresidu mag worden verbrand. ...

Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in asbestsanering en zonnepanelen (Dossier 34002)
Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in asbestsanering en zonnepanelen Brief regering belasting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2014 Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken reageer ik op het verzoek van het lid Bashir tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 13 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 24, item 5). ...

Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel ‘Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen’ (Dossier 34002)
Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel ‘Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen’ Brief regering belasting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Het lid Bashir van de SP heeft tijdens de regeling van werkzaamheden gevraagd om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel «Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen» (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Gebruik innovatiebox 2010-2012 (Dossier 34002)
Gebruik innovatiebox 2010-2012 Brief regering belasting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2015 Mijn voorganger heeft in brieven van 28 juni 2013 en 12 juli 2013 uw Kamer toegezegd1 u te informeren over het gebruik van de innovatiebox tot en met 2012 op het moment dat voldoende aangiften vennootschapbelasting over 2012 beschikbaar zijn om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen. ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de leden Bashir en Omtzigt inzake investering in asbestsanering en zonnepanelen (Dossier 34002)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van de leden Bashir en Omtzigt inzake investering in asbestsanering en zonnepanelen Brief regering belasting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 13 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 24, nr. 24, item 5) heeft het lid Bashir verzocht om een brief over fiscaal aantrekkelijke investeringen in asbestsanering en zonnepanelen, zoals genoemd in een artikel op de website NRC Q 1. ...

Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen (Dossier 34002)
Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen Brief regering belasting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is naar aanleiding van een brief van de Federatie Opvang door uw Kamer aandacht gevraagd voor de situatie waarin twee personen, die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, fiscaal en toeslagpartner van elkaar worden. ...

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (Dossier 34002)
Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Brief regering belasting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Hierbij bied ik de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer aan1. ...

Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib (Dossier 34002)
Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib Brief regering belasting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 In het Belastingplan 2015 (Kamerstuk 34 002) is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand in een inrichting waar huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval of gemengd sorteerresidu (hierna: gemengde afvalstoffen) mag worden verbrand. ...

Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer (herdruk) (Dossier 34002)
Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer (herdruk) Brief regering ...

Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Dossier 34002)
Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel Brief regering belasting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is door uw Kamer aandacht gevraagd voor de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel, opgenomen in het Belastingplan 2014.1 Ik heb toegezegd u begin 2015 te informeren over de budgettaire opbrengst en de milieueffecten van de oldtimermaatregel. ...