Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

423 resultaten

Verslag (herdruk) (Dossier 34052)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko Verslag van een schriftelijk overleg internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 15 december 2015 over Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16). ...

Verslag (Dossier 34195)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Dossier 34200-XV)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Kamerstuk 34 200 XV, nr. 1). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34200-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Dossier 34200-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 augustus 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2015 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President over de Voorjaarsnota en de jaarverslagen 2014. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (XV)" (Dossier 34200-XV)
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (XV)" Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)» (Kamerstuk 34 200 XV, nr. 2). ...

Motie Van der Burg over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie inzake het verhogen van het bedrag van de NHG (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie inzake het verhogen van het bedrag van de NHG Motie begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 54MOTIE VAN HET LID VAN DER BURGVoorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 9 december jl. een motie (31 700 XVIII, nr. ...

Motie Dijsselbloem c.s. over informatie over specifieke problemen binnen specifieke bevolkingsgroepen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Dijsselbloem c.s. over informatie over specifieke problemen binnen specifieke bevolkingsgroepen Motie begroting financiën integratie migratie en integratie 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 31MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM C.S.Voorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het Jaarrapport Integratie 2008 alleen toegespitst is op de vier grote niet-westerse bevolkingsgroepen, te weten Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken;voorts constaterende, dat specifieke problemen binnen specifieke bevolkingsgroepen zeer uiteenlopend kunnen zijn;verzoekt de regering in het Jaarrapport Integratie ook jaarlijks inzicht te geven in relevante ontwikkelingen onder specifieke bevolkingsgroepen zoals Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Roma en Sinti en Molukkers,en gaat over tot de orde van de dag.DijsselbloemVan ToorenburgVan der BurgDibi ...

Motie Van der Burg en Van Toorenburg over herijking van het delictsbestanddeel "in het openbaar" (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg en Van Toorenburg over herijking van het delictsbestanddeel "in het openbaar" Motie begroting financiën recht strafrecht 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 29MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN VAN TOORENBURGVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de AIVD rapporteert dat een aantal salafistische imams stelselmatig de integratie tegenwerken door middel van opruiing, veelal in achter- en zolderkamertjes;overwegende, dat het met de bestaande strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht, zeer lastig is om deze besloten vorm van opruiing succesvol strafrechtelijk aan te pakken;roept de regering op om te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze de artikelen 131 en 132 van het Wetboek van Strafrecht en het daarin opgenomen delictsbestanddeel «in het openbaar» herijkt zouden kunnen worden, zodat, ook wanneer de opruiing niet direct in de openbaarheid geschiedt maar de privésfeer overstijgt, tot vervolging kan worden overgegaan,en gaat over tot de orde van de dag.Van der BurgVan Toorenburg ...

Motie Van der burg over verhoging van de nationale hypotheekgarantie (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der burg over verhoging van de nationale hypotheekgarantie Motie begroting financiën huisvesting kopen en verkopen 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID VAN DER BURGVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de huidige financiële crisis ook de woningmarkt raakt;overwegende, dat de Nationale Hypotheekgarantiegrens de afgelopen jaren niet geïndexeerd is;van mening, dat het van belang is om kopers in financieel onzekere tijden meer zekerheid te bieden teneinde de doorstroming op de woningmarkt op gang te houden;verzoekt de regering de Nationale Hypotheek Garantie voor een periode van twee jaar te verhogen van € 265 000 naar € 350 000,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Burg ...

Motie Van der Burg en Kamp over een consequent lik-op-stukbeleid voor ontspoorde jongeren in probleemwijken (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg en Kamp over een consequent lik-op-stukbeleid voor ontspoorde jongeren in probleemwijken Motie begroting financiën recht strafrecht 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 28MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN KAMPVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een aantal probleemwijken kampt met een voor de politie moeilijk beheersbare situatie vanwege het wangedrag van jongeren;overwegende, dat dit wangedrag vaak samenhangt met het niet of onvoldoende integreren van een deel van de immigranten uit niet-westerse landen;van mening, dat het krachtig aanpakken en effectief corrigeren van ontspoorde jongeren noodzakelijk is voor de veiligheid en het leefklimaat in de wijken en ook zal bijdragen aan het oplossen van de integratieproblematiek;van mening, dat de toepassing van het huidige wettelijke instrumentarium tekortschiet bij het krachtig aanpakken en effectief corrigeren van deze ontspoorde jongeren;verzoekt de regering om politie en justitie in de probleemwijken voor deze ontspoorde jongeren te laten overgaan op een consequent lik-op-stuk-beleid;verzoekt de regering tevens te onderzoeken of nieuwe punitieve sanctiemodaliteiten kunnen bijdragen aan een effectievere aanpak en correctie van deze ontspoorde jongeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van der BurgKamp ...

Motie Van der Burg en Kamp over het aanstellen van één begeleider voor ieder probleemgezin (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg en Kamp over het aanstellen van één begeleider voor ieder probleemgezin Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN KAMPVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het optreden van hulpverleningsinstanties, politie en justitie richting de leden van probleemgezinnen veelal versnipperd, niet gecoördineerd en daardoor onvoldoende effectief is;van mening, dat het optreden van één persoon namens alle instanties richting een probleemgezin wel effectief kan zijn;nodigt de regering uit te regelen dat voor ieder probleemgezin één begeleider met doorzettingsmacht wordt aangesteld, die optreedt voor politie, justitie, de gemeente, de woningcorporatie, het CWI en alle hulpverleningsinstanties,en gaat over tot de orde van de dag.Van der BurgKamp ...

Motie Van der Burg over verlenging van de termijn voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor twee huizen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg over verlenging van de termijn voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor twee huizen Motie begroting belasting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 23MOTIE VAN HET LID VAN DER BURGVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de huidige financiële crisis ook de woningmarkt raakt;overwegende, dat de doorstroming op de woningmarkt stagneert doordat huiseigenaren pas een nieuw huis kopen als hun oude huis verkocht is;verzoekt de regering voor een periode van maximaal twee jaar de aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor twee huizen gedurende drie jaar na het kalenderjaar waarin de woning wordt verlaten, mogelijk te maken in plaats van de huidige twee jaar,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Burg ...

Motie Van der Burg over het anders vormgeven van de wijkenheffing (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg over het anders vormgeven van de wijkenheffing Motie begroting financiën huisvesting organisatie en beleid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 25MOTIE VAN HET LID VAN DER BURGVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een aantal woningcorporaties met bezit in de 40 wijken kapitaalkrachtiger is dan een aantal woningcorporaties buiten de 40 wijken;van mening, dat deze woningcorporaties hun geld zouden moeten investeren in hun eigen wijken om zo te voorkomen dat deze ook probleemwijken worden en dit geld niet zouden moeten afdragen aan veel kapitaalkrachtiger woningcorporaties;verzoekt de regering met voorstellen te komen om de huidige wijkenheffing anders vorm te geven,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Burg ...

Motie Van der Burg over verlaging van de overdrachtsbelasting (Dossier 31700-XVIII)
Motie Van der Burg over verlaging van de overdrachtsbelasting Motie begroting belasting financiën huisvesting organisatie en beleid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID VAN DER BURGVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het verlagen van de overdrachtsbelasting de aankoop van een huis aantrekkelijker maakt;overwegende, dat de economie de woningmarkt en de arbeidsmarkt belang hebben bij doorstroming op de woningmarkt;verzoekt de regering de overdrachtsbelasting te verlagen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Burg ...

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Nader verslag (Dossier 32855)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 18 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 juni 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota van wijzing van 28 april 2014 en de brief waarmee deze is aangeboden, besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Motie van de leden Ypma en Van der Burg over transparantie over de capaciteit van instellingen (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Ypma en Van der Burg over transparantie over de capaciteit van instellingen Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN VAN DER BURG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kinderen zo spoedig mogelijk geholpen moeten worden en niet onnodig op een wachtlijst terecht mogen komen als zij bij een andere instelling eerder hulp kunnen ontvangen; verzoekt de regering om, te bevorderen dat instellingen transparanter zijn over hun capaciteit, zodat alle kinderen zo snel mogelijk de hulp kunnen ontvangen die zij nodig hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...