Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

611 resultaten

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 (Dossier 34000-IV)
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2015 Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2015 Hierbij bericht ik u dat het schriftelijk verzoek van het lid Van Nispen (SP), over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 26) ingezonden op 25 maart 2015 niet binnen de door u gevraagde termijn kan worden beantwoord, aangezien de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog gaande zijn. ...

Rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’ (Dossier 34000-VI)
Rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’ Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 Bijgaand treft u het rapport «Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen» aan1. ...

Eindrapport registratie en besteding van de proces-verbaal vergoedingen door gemeenten (Dossier 34000-VI)
Eindrapport registratie en besteding van de proces-verbaal vergoedingen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2015 De Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010 (hierna: pv-vergoeding) is op 1 januari jl. beëindigd. ...

Maatregel twitterende ambtenaar (Dossier 34000-VI)
Maatregel twitterende ambtenaar Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2015 In het verlengde van eerdere beantwoording van Kamervragen en berichtgeving over de ambtenaar die twitterde dat ISIS een vooropgezet plan van zionisten is die bewust de Islam willen zwart maken, informeer ik u over de opgelegde maatregel. ...

Reactie op het verzoek om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H. ...

Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK (Dossier 34000-VI)
Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Bij brief van 12 februari 2015 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie is aan de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht bij zijn bezoek aan Curaçao bij de regeringsverantwoordelijken aldaar aandacht te vragen voor het belangrijke werk van de Commissie Koeijers. ...

Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2014 (Dossier 34000-VI)
Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2015 Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarververslag Rechtspraak 2014 aan1. ...

Samenvatting CIOT bevragingen (Dossier 34000-VI)
Samenvatting CIOT bevragingen Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Met deze brief bied ik u de samenvatting van de audit aan ten aanzien van het proces en de rechtmatigheid van de bevragingen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)1. ...

Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014 (Dossier 34000-VI)
Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 1. ...

Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (Dossier 34000-VI)
Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2015 Bij brief van 10 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de wijze waarop ik voornemens was, uitvoering te geven aan de motie-Slob inzake de schikking met Cees H. en de informatieverstrekking daarover (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners (Dossier 34000-VI)
Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2015 Tijdens de begrotingsbehandeling VenJ van 25 november 2014 is de motie Segers/Dijkhoff aangenomen1, waarmee de regering wordt verzocht in overleg te treden met de Stichting Hulp voor Hulpverleners (HVH) over het opzetten van een kenniscentrum dat geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners signaleert en een vraagbaak voor werkgevers en de betrokken hulpverleners kan zijn. 1. ...

Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties (Dossier 34000-VI)
Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2015 Tijdens het Algemeen Overleg met de Commissie voor Veiligheid en Justitie op 23 april 2015 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een voorstel voor de onderzoeksopdracht inzake de schikkingsovereenkomst met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een voorstel voor de onderzoeksopdracht inzake de schikkingsovereenkomst met Cees H. ...

Ontnemingsschikking Cees H. (Dossier 34000-VI)
Ontnemingsschikking Cees H. Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2015 In mijn brief aan uw Kamer van 1 mei 20151 waarin ik u bericht over de instelling van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (Commissie Oosting), heb ik u ook gemeld dat de Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een inspectie zal uitvoeren naar de naleving van de Archiefwet en dat de Erfgoedinspectie haar bevindingen ter beschikking zal stellen aan de Commissie. ...

Stand van zaken inzake het seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 34000-VI)
Stand van zaken inzake het seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2015 Tijdens het algemeen overleg (AO) met uw Kamer op 30 april 2015 heb ik toegezegd met de vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk (RK-Kerk)(Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Reactie op het verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over uitlatingen van de heer Teeven in het Parool over de deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over uitlatingen van de heer Teeven in het Parool over de deal met Cees H. ...

GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen (Dossier 34000-VI)
GRECO-rapport inzake uitvoering aanbevelingen Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2015 Op 18 juni jongstleden besprak de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (hierna GRECO) de mate van uitvoering van de aanbevelingen die GRECO aan Nederland deed ter preventie van corruptie bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie1. ...

Reactie op het verzoek van de commissie over mutaties van Veiligheid en Justitie na Najaarsnota 2014 (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek van de commissie over mutaties van Veiligheid en Justitie na Najaarsnota 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2015 In de bijlage bij deze brief vindt u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op uw vragen over mutaties van VenJ na Najaarsnota 2014 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 67, d.d. 26 februari 2015). ...