Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

2030 resultaten

Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting (Dossier 33400-VI)
Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN VAN DER STEUR Voorgesteld 3 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verdachten ter terechtzitting dienen te verschijnen uit respect voor de slachtoffers in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen en om ter zitting verantwoording af te leggen; verzoekt de regering, een verschijningsplicht ter terechtzitting in het Wetboek van Strafvordering op te nemen voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zodat zij na een veroordeling meteen naar de gevangenis kunnen worden overgebracht voor het ondergaan van de opgelegde straf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Dossier 35570-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 september 2020, over Veiligheid Defensie Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 september 2020 De vaste commissie voor Defensie heeft op 8 september 2020 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld-Schouten, Minister van Defensie, en mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 juni 2020 inzake evaluatie Inspectie Veiligheid Defensie (Kamerstuk 35 300 X, nr. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) (Dossier 33000-IV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk) Verslag van een algemeen overleg ...

Onderzoek langdurig en levenslang toezicht op zedendelinquenten (Dossier 33000-VI)
Onderzoek langdurig en levenslang toezicht op zedendelinquenten Brief regering ...

Motie-De Roon/Teeven over het beperken van de maximale duur van een taakstraf tot 120 uur (Dossier 31700-VI)
Motie-De Roon/Teeven over het beperken van de maximale duur van een taakstraf tot 120 uur Motie begroting financiën recht strafrecht 31 700 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009nr. 14MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN TEEVENVoorgesteld 28 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de overdadige toepassing van taakstraffen ongewenst is, omdat het bestraffende karakter van deze straffen vergeleken met vrijheidsstraffen door veel burgers en ook door veel bestraften als beduidend lichter wordt ervaren;overwegende, dat mitsdien het vergeldende element en de preventieve werking van taakstraffen tekort schieten en soms deze straffen ook geen recht doen aan de ernst van het misdrijf waarvoor ze worden opgelegd;van oordeel, dat taakstraffen alleen moeten kunnen worden opgelegd voor betrekkelijk geringe misdrijven gepleegd door daders met geen of weinig zware recente criminele antecedenten;verzoekt de regering om de maximale duur van een taakstraf te beperken tot 120 uur, en deze bij niet vervulling van de taakstraf te vervangen door twee maanden vrijheidsstraf,en gaat over tot de orde van de dag.De RoonTeeven ...

Jeugdzorg (Dossier 31839)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd Verslag van een algemeen overleg jongeren zorg en gezondheid Nr. 287 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. 28 februari 2013 inzake de aanbieding van de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (Kamerstuk 31 839, nr. ...

Bestrijding internationaal terrorisme (Dossier 27925)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan Verslag van een algemeen overleg openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 479 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2013 De vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 21 maart 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2012 over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 467); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 november 2012 houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 468); – de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 24 september 2012 met het verslag van het bezoek van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Niebel aan Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 465); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 juli 2012 over de uitkomsten van de Tokioconferentie inzake de economische groei en ontwikkeling van Afghanistan en de Nederlandse beoordeling daarvan en uitvoering van de toezegging gedaan tijdens het AO van 27 juni jl. over de meest recente cijfers van het re-integratieprogramma APRP (Kamerstuk 27 925, nr. 462); – de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 5 juli 2012 over een scholenproject in Afghanistan en mogelijk geconstateerde onregelmatigheden (Kamerstuk 32 605, nr. 106); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 oktober 2012 met een reactie op het verzoek van het lid Van Bommel inzake de beperking van de samenwerking tussen NAVO-troepen en Afghaanse rekruten (Kamerstuk 27 925, nr. 466) – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2013 over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 469); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2013 over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 471); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2013 met de tussentijdse evaluatie van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 472); – de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 maart 2013 met het verslag van haar bezoek aan Afghanistan van 16 tot 17 maart 2013 (Kamerstuk 27 925, nr. 473). ...

Seksueel misbruik in de jeugdzorg (Dossier 33435)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over het Rapport commissie Samson Verslag van een algemeen overleg jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 27 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 oktober 2012 betreffende uitkomsten van een gesprek met vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties n.a.v. het rapport van de Commissie Samson (Kamerstuk 33 435, nr. 2) – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33 435, nr. 1); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 december 2012 met reactie op aanbevelingen Commissie Samson (Kamerstuk 33 435, nr. 3); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 januari 2013 met lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33 435, nr. 4). ...

Beleidsbrief Defensie (Dossier 32733)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Langer doorvliegen F-16 Verslag van een algemeen overleg defensie internationaal Nr. 127 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft op 20 maart 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: − de brief van de minister van Defensie d.d. 2 november 2012 betreffende de behoeftestelling project Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding (Kamerstuk 32 733, nr. ...

Belastingdienst (Dossier 31066)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over de belastingdienst/diverse fiscale onderwerpen Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 170 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 mei 2013 De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Weekers van Financiën over belastingplicht overheidsbedrijven/fiscale moties en toezeggingen. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-XV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de ontwikkelingen moskee-internaten Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 mei 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de voortgangsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 januari 2013 over de ontwikkelingen ten aanzien van de moskee-internaten (kamerstuk 33 400-XV, nr. 88); – de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 26 februari 2013 met de uitkomsten van een overleg over Turkse internaten met een aantal betrokken gemeenten (33 400-XV, nr. 92). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt (Dossier 33121)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 20 maart 2013 overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken over: – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 juli 2012 inzake een analyse van De Nederlandsche Bank over de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 33); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake een analyse van de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 36); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 29 juni 2012 over de bevindingen van De Nederlandsche Bank over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 32); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 oktober 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake de bevindingen van De Nederlandsche Bank over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 35); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 met een reactie op het rapport van KPMG Stapeling Regelgeving (Kamerstuk 33 227, nr. 6); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 december 2012 inzake de financieringsmonitor waarin de ontwikkelingen van bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32 637, nr. 46); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 februari 2013 over alternatieve financieringsvormen (Kamerstuk 32 637, nr. 49); – de brief van de minister van Financiën d.d. 18 maart 2013 met de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Financiën inzake Deutsche Bank (Kamerstuk 31 789, nr. 42). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 145 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 oktober 2012 inzake de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. ...

Drugbeleid (Dossier 24077)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2014, over Verslavingszorg Verslag van een algemeen overleg criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 342 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 december 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 november 2012 met de reactie op het IGZ-rapport inzake behandeling van opiaatverslaving (Kamerstuk 24 077, nr. 294); – de brief van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 april 2013 inzake voorlichting op school over middelengebruik: meer ouderbetrokkenheid en voorlichting op maat (33 400-VIII, nr. 137); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 november 2013 met het Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012 (Kamerstuk 24 077, nr. 313); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 februari 2014 inzake de Quick Scan naar de risico’s van de stof GBL (Kamerstuk 32 793, nr. 136); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2014 met het Jaarbericht 2013/14 van de Nationale Drug Monitor (Kamerstuk 24 077, nr. 334). ...

Milieuraad (Dossier 21501-08)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2014, over de Milieuraad d.d. 17 december 2014 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 547 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 4 december 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 2 december 2014 met de geannoteerde agenda van de EU Milieuraad van 17 december 2014 alsmede de appreciatie van de brief van de voorzitter en eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie inzake het heroverwegen van bestaande en nog in behandeling zijnde (door de Kamer als prioritair aangemerkte) dossiers (Kamerstuk 21 501-08, nr. 537); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 11 november 2014 houdende het verslag van de EU-Milieuraad gehouden op 28 oktober 2014 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 535); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 28 oktober 2014 met de appreciatie van het RIVM-rapport en de stand van zaken van microplastics en geneesmiddelen (Kamerstuk 27 625, nr. 329); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 oktober 2014 betreffende het fiche Verordening emissiegrenswaarden verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Kamerstuk 22 112, nr. 1926). ...

Nederlandse deelname aan vredesmissies (Dossier 29521)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 december 2014, over de Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015 Verslag van een algemeen overleg internationaal militaire missies Nr. 286 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 februari 2015 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 17 december 2014 overleg gevoerd met Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2014 houdende een artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 267); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 december 2014 met een lijst van vragen en antwoorden over de artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan antipiraterijmissies 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 278); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 februari 2014 met de stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies (Kamerstuk 32 706, nr. 60); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 juni 2014 met antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies (Kamerstuk 32 706, nr. 67); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 30 september 2014 houdende de aanbieding van de EU-strategie voor de Golf van Guinee (Kamerstuk 31 787, nr. 12). ...

Toekomst financiële sector (Dossier 32013)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2014, over Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers Verslag van een algemeen overleg financiën organisatie en beleid Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 februari 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 december 2014 overleg gevoerd met Minister Dijsselbloem van Financiën over: – de brief van de Minister van Financiën d.d. 4 december 2014 met de reactie op het rapport Dutch Banks and Tax Avoidance van de Eerlijke Bankwijzer (Kamerstuk 32 013, nr. 89); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 5 september 2014 met de kabinetsreactie op het rapport Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) (Kamerstuk 32 013, nr. 83); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 15 september 2014 over de behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht (Kamerstuk 32 013, nr. ...

Sociaal domein (Dossier 34477)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Sociaal domein Verslag van een algemeen overleg financiën organisatie en beleid Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 14 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vice-Minister-President d.d. 8 november 2018 inzake stand van zaken op een aantal aspecten van het sociaal domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Raad voor Economische en Financiële Zaken (Dossier 21501-07)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 november 2018, over Eurogroep (ingelaste Eurogroep 19 november 2018) Verslag van een algemeen overleg economie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 1562 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 november 2018 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, Minister van Financiën, over: – de brief van de Minister van Financiën d.d. 12 november 2018 inzake verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 5 en 6 november 2018 te Brussel (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1553); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 14 november 2018 inzake de geannoteerde agenda eurogroep 19 november 2018 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1554). ...

Behoeftestelling vervanging F-16 (Dossier 26488)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Verwerving F-35 Verslag van een algemeen overleg defensie internationaal Nr. 425 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 september 2016 met de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 416); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 419); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 21 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project F-35 zelfbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 26 488, nr. 417); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project Middellange tot langeafstandsraket voor de F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 418); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 inzake uitstel toezending reactie over de brief van de United States Senate Committee on Armed Services (Kamerstuk 26 488, nr. 420); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 30 november 2016 inzake reactie op een memo van de Amerikaanse DOT&E over het F-35-programma en de ontwikkelingen in Canada (Kamerstuk 26 488, nr. ...