Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3530 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 1 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Verdeling geraamde uitgaven IenW-begrotingen 2022 (bedragen x € 1 mln.). ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33872)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33872)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33891)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33891)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         ALGEMEEN 2 Doelstelling van dit wetsvoorstel 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3   Aanleiding voor de hervorming 3   Noodzaak tot hervormen van de AWBZ 4   Een nieuw stelsel van langdurige zorg 6   Een nieuwe wet 7   De meerwaarde van de Wlz 7 Hoofdstuk 2 De verzekering 9   2.1 Waarom een verzekerd recht op zorg? ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33966)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33966)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 19 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Wonen en Rijksdienst. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33966)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 inzake De Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE DEEL A. ...

Nader rapport (Dossier 34000-XVI)
Nader rapport Nader rapport begroting financiën Nr. 3 NADER RAPPORT Beantwoording blanco advies Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Pagina       A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen en de derde nota van wijziging (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen en de derde nota van wijziging Lijst van vragen en antwoorden belasting financiën Nr. 28 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 3 november 2014 inzake de aanbieding van de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 – wijzigingen autobelastingen (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Versobering heffingskorting groen beleggen. Realisatie en effect" (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Versobering heffingskorting groen beleggen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Verhoging assurantiebelastingtarief. Realisatie en effect" (Dossier 34002)
Lijst van vragen en antwoorden over de publicatie van de Algemene Rekenkamer "Verhoging assurantiebelastingtarief. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34010)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...