Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

2815 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel dure koopwoningen worden gebouwd; overwegende dat er niet met landelijke subsidies veel dure koopwoningen horen te worden gebouwd; verzoekt de regering om in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls als voorwaarde te laten opnemen dat de gemiddelde koopprijs niet hoger mag zijn dan de NHG-grens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN PETER DE GROOT EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de treinverbinding van Zwolle via Enschede naar Münster de internationale reistijd kan verkorten; overwegende dat voor financiering van deze lijn internationale samenwerking vereist is; verzoekt de regering om bij de herziening van de TEN-T-verordening eind 2021 in overleg te treden met Duitse collega's en te bezien of deze verbinding meegenomen kan worden bij de brede prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal agressie-incidenten richting ov-personeel het afgelopen jaar wederom is gestegen; overwegende dat het ov-personeel het wettelijke recht heeft op een veilige werkomgeving; overwegende dat er in 2015 een sociaal veiligheidsakkoord is gesloten; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze persoonsgegevens van reizigers die zich misdragen in het openbaar vervoer, makkelijker kunnen worden gedeeld tussen ov-bedrijven, en de Kamer te informeren over hoe de regering dit wil bevorderen; verzoekt de regering tevens in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de vervoerders, het Openbaar Ministerie en de politie het lik-op-stukbeleid voor veelplegers op basis van de ZSM-aanpak – zorgvuldig, snel en op maat – te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat afgelopen september de A12 in de richting van Den Haag tussen Utrecht en Nieuwerburg volledig werd afgesloten voor negen dagen; constaterende dat deze afsluiting voor ernstige verkeershinder heeft gezorgd; constaterende dat Rijkswaterstaat een korte, aaneengesloten afsluiting van de snelweg als noodzakelijk achtte om relatief meer werk te kunnen verzetten en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers te kunnen blijven garanderen; overwegende dat er bij wegwerkzaamheden keuzes moeten worden gemaakt tussen volledige of gedeeltelijke afsluitingen; overwegende dat de keuze van volledige of gedeeltelijke afsluiting gebaseerd dient te worden op verschillende factoren zoals verkeersveiligheid, veiligheid van wegwerkers, verschil in kosten tussen gedeeltelijke en gehele afsluiting, hinder voor de omgeving, verwachting in vertraging van weggebruikers, druk op onderliggend wegennet, verlies van bedrijfsactiviteiten door afsluiting, in de buurt zijnde andere wegwerkzaamheden en mogelijkheid voor alternatief vervoer of routes; verzoekt de regering de Kamer te informeren hoe een goede afweging en keuze wordt gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke afsluiting, waarbij niet alleen de uiterst belangrijke onderdelen, uitvoeringskosten of de veiligheid van wegwerkers worden meegenomen maar ook de bovenstaande overwegingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat om-, bij- en nascholen in de arbeidsmarkt van groot belang zijn voor organisaties, individuen en de samenleving; constaterende dat zowel door overheid als door werkgevers en werknemers diverse regelingen, potjes en fondsen worden opgebouwd voor het financieren ervan; constaterende dat in maart 2022 de STAP-regeling van kracht gaat; overwegende dat sectoren zelf eigen regelingen hebben voor de financiering van scholing voor werknemers binnen de sector; overwegende dat regelingen elkaar idealiter versterken en niet tegenwerken; verzoekt de regering om in overleg met de sectoren inzichtelijk te maken op welke wijze de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken om te voorkomen dat ze elkaar tegenwerken, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het verschil tussen bruto en nettosalaris, de zogenoemde wig, door veel mensen als groot wordt ervaren, maar dat weinig mensen weten hoe deze is samengesteld, terwijl deze van invloed is op hun koopkracht; constaterende dat dit ook geldt voor beleidsmakers; overwegende dat er verschillen zijn in de wig tussen voltijd- en deeltijdwerkenden, die niet goed te verklaren dan wel uit te leggen zijn; verzoekt de regering om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen, inclusief zelfstandigen, tussen voltijd- en deeltijdwerkenden en tussen sectoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BECKER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten voor invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie in de nieuwe inburgeringswet praktijkervaring in een talige omgeving met enig economisch nut als uitgangspunt moeten hanteren; overwegende dat in de huidige economische tijd met grote tekorten op de arbeidsmarkt veel kansen bestaan om werkervaring op te doen; van mening dat het belangrijk is deze werkervaring goed vorm te geven en als gemeenten daarin van elkaar te leren; verzoekt de regering jaarlijks te monitoren in hoeveel van de gevallen de gemeente de module ook echt invult met praktijkervaring en hoe de match tussen statushouder en werkgever door de gemeenten gerealiseerd wordt; verzoekt tevens om best practices op te stellen om met gemeenten te delen en hierover de Kamer ieder jaar vanaf begin 2023 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de arbeidsmarkt beter zou functioneren wanneer beter inzichtelijk is wat mensen kunnen en/of zouden moeten kunnen in bepaalde banen en beroepen, en dat hiervoor skillspaspoorten een nuttig instrument zijn; overwegende dat de initiatieven voor skillspaspoorten nu versnipperd zijn over verschillende bedrijven, sectoren, instituten, arbeidsmarktregio's et cetera; overwegende dat het UWV op dit moment bezig is met een zogenaamde roadmap om deze skillstaal te ontwikkelen; overwegende dat het van belang is dat er kritische massa ontstaat zodat alle betrokken partijen overal dezelfde skillstaal gebruiken als het UWV; verzoekt de regering om ervoor zorgen dat UWV en de verschillende betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten ontwikkelen en implementeren met als doel dat werkgevers, werkzoekenden en werknemers in 2022 met een landelijk werkend skillspaspoort aan de slag kunnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...