Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

669 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het personeelstekort ertoe leidt dat patiënten in de laatste levensfase soms niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, waardoor zij niet thuis kunnen overlijden; van mening dat het zeer onwenselijk is dat de personeelsschaarste leidt tot een dergelijke verschraling van zorg; verzoekt de regering om op korte termijn met verzekeraars, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties afspraken te maken om de beschikbaarheid van palliatieve en terminale (nacht)zorg te garanderen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 117 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 85 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 vervalt. ...

Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. ...

Motie van de leden Straus en Dijkgraaf over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen (Dossier 33862)
Motie van de leden Straus en Dijkgraaf over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 24 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs niet periodiek op hun relevantie voor het hedendaagse onderwijs worden getoetst; constaterende dat de deugdelijkheidseisen leidend zijn voor het onderwijstoezicht en derhalve van groot belang zijn voor de effectieve borging van de onderwijskwaliteit; verzoekt de regering om, de bestaande deugdelijkheidseisen te toetsen op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit in het toezicht en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren; verzoekt de regering voorts om, de deugdelijkheidseisen periodiek te evalueren op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 51 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld (Dossier 34002)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 51 dat regelt dat het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld Amendement belasting financiën Nr. 70 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...