Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

462 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 Motie begroting financiën openbare orde en veiligheid staatsveiligheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN HET LID BOSMA C.S.Voorgesteld 9 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de BVD in 2002 een lijvig rapport inzake islamitische scholen heeft geproduceerd dat is aangeboden aan de Tweede Kamer;constaterende, dat een zo compleet mogelijke informatievoorziening bijdraagt aan een afgewogen oordeel van de Kamer;overwegende, dat de staatssecretaris recentelijk wel een uitgebreide rapportage van de Onderwijsinspectie aan de Kamer heeft verstrekt, maar dat informatie zoals geproduceerd door de BVD in 2002 ontbreekt;verzoekt de regering een rapport van de AIVD aan de Kamer te verstrekken dat uitgebreid ingaat op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002 en een vergelijkbare omvang heeft,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaDibiDezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31700-XVII)
Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de wachtlijsten in de jeugdzorg eind 2009 moeten zijn weggewerkt;verzoekt de regering in samenspraak met de provincies en de drie stadsregio’s ieder zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg,en gaat over tot de orde van de dag.DibiSterkAgemaDezentjé Hamming-BlueminkVan der VliesVoordewindKoşer KayaLangkampBouchibti ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting (Dossier 33400-VI)
Motie van de leden Helder en Van der Steur over een verschijningsplicht ter terechtzitting Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN VAN DER STEUR Voorgesteld 3 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verdachten ter terechtzitting dienen te verschijnen uit respect voor de slachtoffers in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen en om ter zitting verantwoording af te leggen; verzoekt de regering, een verschijningsplicht ter terechtzitting in het Wetboek van Strafvordering op te nemen voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zodat zij na een veroordeling meteen naar de gevangenis kunnen worden overgebracht voor het ondergaan van de opgelegde straf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Amendement van de leden De Krom en De Roon ter vervanging van nr. 14 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven (Dossier 32052)
Amendement van de leden De Krom en De Roon ter vervanging van nr. 14 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven Amendement immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 32 052Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)nr. 28AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KROM EN DE ROON TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141Ontvangen 15 februari 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 1, onderdeel D, artikel 2a, wordt, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:2a. ...

Amendement van de leden De Krom en De Roon en ter vervanging van nr. 28 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven (Dossier 32052)
Amendement van de leden De Krom en De Roon en ter vervanging van nr. 28 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven Amendement immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 32 052Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KROM EN DE ROON TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281Ontvangen 16 februari 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 1, onderdeel D, artikel 2a, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:2a. ...

Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32123-A)
Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek (Dossier 32123-A)
Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS C.S. ...

Motie Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 (Dossier 32123-XI)
Motie Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID JANSEN C.S. ...

Motie Venrooy-van Ark/Dille over een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland (Dossier 32154)
Motie Venrooy-van Ark/Dille over een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE Voorgesteld 28 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de periode waarbinnen mensen AWBZ-zorg in het buitenland kunnen ontvangen, wordt teruggebracht van een jaar naar dertien weken; overwegende, dat premies opgebracht in Nederland in Nederland moeten worden uitgegeven; overwegende, dat het een vrije keuze is om langere tijd in het buitenland te zijn maar dat er een grens is aan de ondersteuning door middel van AWBZ-gelden; verzoekt het kabinet een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland mogelijk te maken van vier weken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...