Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

59 resultaten

Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd (Dossier 35300-A)
Openheid over kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2020 Op 13 mei heeft de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Water mij gevraagd te reageren op de brief van de Kerngroep Ring Utrecht van 6 mei «KRU verzoekt openheid kosten en risico's verbreding A27 Amelisweerd». ...

MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen (Dossier 35300-A)
MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2020 Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van het MIRT-project Zuidelijke Ringweg Groningen, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg MIRT van 25 juni jongstleden. ...

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) (Dossier 35300-A)
Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM) Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2020 Bijgaand ontvangt u het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat/Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM)1. ...

Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden (Dossier 35300-A)
Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Met deze brief wil ik u informeren over de resultaten die zijn bereikt om te komen tot een nieuwe lichterlocatie in combinatie met een nieuw havengebied dat met name is bedoeld voor de uitrol van windmolenparken op de Noordzee en de sloop van oude productieplatforms. ...

Motie van het lid Remco Dijkstra over het als eerste uitvoeren van de filebeperkende maatregelen op de A12 (Dossier 35300-A)
Motie van het lid Remco Dijkstra over het als eerste uitvoeren van de filebeperkende maatregelen op de A12 Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat project ViA15 de doortrekking van de belangrijke goederencorridor A15 behelst en deze aansluit op de A12 nabij Duiven/Zevenaar; constaterende dat realisatie veel tijd kost en de files dagelijks enorm zijn; verzoekt de regering, te bezien of, zonder de tijdsplanning voor het hele project in gevaar te brengen, het mogelijk is om het fileleed van mensen te verminderen door in het kader van de Minder Hinderaanpak de file beperkende maatregelen op de A12 als eerste uit te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (t.v.v. 35300-A-108) (Dossier 35300-A)
Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (t.v.v. 35300-A-108) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 120 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. ...

Instandhouding Rijksinfrastructuur (Dossier 35300-A)
Instandhouding Rijksinfrastructuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Met onze brief «Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur» van 28 mei jl. ...

Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (Dossier 35300-A)
Marktbijdrage verbreding sluiscomplex Kornwerderzand Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2020 Zoals toegezegd in brief van 6 april 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. ...

Schade aan stuw in Linne door storm (Dossier 35300-A)
Schade aan stuw in Linne door storm Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020 Op maandagochtend 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tegen de stuw bij Linne gedreven. ...

Motie van de het lid Remco Dijkstra over een inventarisatie naar de benodigde budgetten voor een investeringsfonds (Dossier 35300-A)
Motie van de het lid Remco Dijkstra over een inventarisatie naar de benodigde budgetten voor een investeringsfonds Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel van de infrastructuur die aanwezig is in Nederland een bepaalde maximale levensduur kent en door intensief gebruik meer slijt; overwegende dat beheer en onderhoud een opgave is om onze infrastructuur in goede staat te houden; overwegende dat er nog wensen leven voor nieuwe infra en het aanpakken van ontbrekende schakels in het infranetwerk; overwegende dat deze opgave steeds groter wordt en daarmee meer budget opslokt; overwegende dat het kabinet werkt aan een investeringsfonds en investeren in infrastructuur expliciet genoemd staat als iets dat bijdraagt aan ons verdienvermogen als Nederland; verzoekt de Minister, met het oog op een investeringsfonds een inventarisatie te doen naar de benodigde budgetten voor: – een inhaalslag voor het achterstallige onderhoud aan infra; – regulier en uitgesteld beheer en onderhoud; – een oplossing voor de bestaande knelpunten uit de meest recente NMCA; – geplande investeringen die volgen uit het regeerakkoord; – nieuwe en toekomstige wensen in fysieke infra die het verdienvermogen van Nederland kunnen vergroten, en deze punten uiterlijk met de Voorjaarsnota 2020 aan de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (Dossier 35300-A)
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35300-A)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Voorstel van wet (Dossier 35300-A)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 17 september 2019 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne (Dossier 35300-A)
Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2020 Op dinsdag 11 februari heb ik u geïnformeerd over het incident bij de stuw bij Linne en u de stand van zaken van dat moment gemeld (Kamerstuk 35 300 A, nr. 75). ...

MIRT Overzicht 2020 (Dossier 35300-A)
MIRT Overzicht 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2019 Hierbij bied ik u het MIRT Overzicht 20201 en het Deltaprogramma 2020 (Kamerstuk 35 300 J, nr. 4) aan. ...

Motie van de leden Remco Dijkstra en Stoffer over de besluitvorming over MIRT-projecten goed op elkaar afstemmen (Dossier 35300-A)
Motie van de leden Remco Dijkstra en Stoffer over de besluitvorming over MIRT-projecten goed op elkaar afstemmen Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN STOFFER Voorgesteld 2 juli 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het bestuursoverleg Noordwest-Nederland het Rijk is overeengekomen in het najaar van 2020 een startbeslissing te nemen over de verbreding van de A12 Gouda-Utrecht en de ambitie uitgesproken heeft om alle plannen voor 2030 te realiseren; constaterende dat de vraag naar woningen groot is en mobiliteitsgevolgen heeft, waarbij de gemeente Utrecht nog wat huiverig is voor woningbouw op de locatie Rijnenburg; verzoekt de regering, om te zorgen dat de besluitvorming over de MIRT-projecten A12 Gouda-Oudenrijn, U Ned en de woningbouw rond Utrecht, met grootschalige woningbouw van project Rijnenburg rekening wordt gehouden, dit goed op elkaar af te stemmen, voor zowel fiets, ov als de auto, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen (Dossier 35300-A)
Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november, voortgang MIRT, moties en toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VOOR MILIEU EN WONEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2019 Op 20 en 21 november 2019 hebben Bestuurlijke Overleggen MIRT plaatsgevonden. ...

Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over een zo spoedig mogelijke besluitvorming over de aanpak van de N35 (Dossier 35300-A)
Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over een zo spoedig mogelijke besluitvorming over de aanpak van de N35 Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: – de aanbesteding voor de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden voorlopig van de baan is vanwege de stikstofproblematiek; – de realisatie van de N35 als 2x2 100 km/u-weg daarmee nog verder op de lange baan wordt geschoven; – de verkeersveiligheid in Mariënheem steeds verder in het geding komt; van mening dat: – de Kamer de N35 als prioriteit heeft aangewezen; – het definitief vaststellen van een «marsroute» van belang is; verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk met de regio de knoop door te hakken over de aanpak van de problemen op de N35, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Pater-Postma en Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9 (Dossier 35300-A)
Motie van de leden De Pater-Postma en Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9 Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN DE PATER-POSTMA EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op de rijksweg N9 Den Helder-Alkmaar met regelmaat zware ongevallen zijn – in de afgelopen twaalf maanden waren er achttien incidenten met hierbij één dodelijk afloop; overwegende dat Veilig Verkeer Nederland heeft aangegeven dat onderzoek van belang is naar de aanhoudende ongevallen op de N9; verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de aanhoudende ongevallen op de N9 en hierbij te bezien op welke wijze er infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden die ervoor zorgen dat de kans op ongelukken op de N9 afneemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 (Dossier 35300-A)
Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2020 Bijgaand ontvangt u de eerste Rapportage Rijkswegennet van 20201. ...