Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Uitstel beleidsreactie op het OVV-onderzoek ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ (#:-)
Uitstel beleidsreactie op het OVV-onderzoek ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2017 In uw brief van 14 september jl. verzoekt u mij de aangekondigde beleidsreactie op het OVV-onderzoek «Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht» uiterlijk 24 september aan uw Kamer te doen toekomen, ter agendering voor een algemeen overleg Korps Commandotroepen (KCT) op 26 september. ...

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie (#:-)
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2017 Op 13 oktober jl. bent u geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (Kamerstuk 34 775 X, nr. 14). ...

Stand van zaken incidenten kazerne Schaarsbergen (#:-)
Stand van zaken incidenten kazerne Schaarsbergen Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2018 In deze brief ga ik in op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 25 januari jl. om een reactie te geven op de motie Popken c.s. ...

Rapportage Commissie van Onderzoek inzake schietongeval Ossendrecht (#:-)
Rapportage Commissie van Onderzoek inzake schietongeval Ossendrecht Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2018 Hierbij bied ik u de rapportage aan van de Commissie van Onderzoek (CvO) over het tragische schietongeval in Ossendrecht1. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over versterken van de diversiteit (#:-)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over versterken van de diversiteit Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2017 Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting van Defensie (Handelingen II 2017/18, nr. 26, behandeling Begroting Defensie 2018) heeft het lid Belhaj c.s. een motie ingediend over diversiteit bij Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 44). ...

Integrale aanpak veiligheid en integriteit (#:-)
Integrale aanpak veiligheid en integriteit Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Naar aanleiding van het algemeen overleg (ao) Integrale aanpak veiligheid en integriteit van 25 april jl. en ter voorbereiding op het VAO op 16 mei aanstaande sturen wij u nog een korte toelichting op de gedane toezeggingen en antwoorden op de openstaande vragen. ...

Bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982 (#:-)
Bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982 Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2018 Op 16 september 2017 publiceerde de Volkskrant een artikel over een misbruikzaak bij Defensie die dateerde uit 1982. ...

Defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (#:-)
Defect blusleidingsysteem patrouilleschepen Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2017 Tijdens een reguliere test met de watermistinstallatie aan boord van het Oceangoing Patrol Vessel (OPV) Zr.Ms. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over een defect blusleidingssysteem patrouilleschepen (#:-)
Uitstel beantwoording vragen commissie over een defect blusleidingssysteem patrouilleschepen Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2018 De beantwoording van de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over mijn brief van 27 november 2017 inzake een defect blusleidingssysteem patrouilleschepen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 59) vraagt door de gedetailleerdheid van de vragen meer tijd dan binnen de gebruikelijke termijn kan worden beantwoord. ...

Reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2018 Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 20 april 2018 om in te gaan op de volledigheid van het mandaat voor CAO-onderhandelingen, alsmede te laten weten hoe ik tijdig een onderhandelingsresultaat denk te bereiken. ...

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In uw brief van 20 december jl. verzoekt u mij te reageren op het verzoek zoals dat is gedaan door het lid Ploumen naar aanleiding van berichtgeving over een inwijdingsritueel bij de luchtmobiele brigade (Handelingen II 2017/18, nr. ...

Aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over inwijdingsrituelen (#:-)
Aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over inwijdingsrituelen Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2018 Tijdens het dertigledendebat van donderdag 29 maart jl. ...

Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2018 Hierbij bieden wij u de beleidsreactie aan op het rapport «Mortierongeval Mali»1 dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 28 september 2017 heeft gepubliceerd (zie bijlage bij Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (#:-)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2017 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie. ...

Eindrapport commissie Giebels en openhouden extern meldpunt (#:-)
Eindrapport commissie Giebels en openhouden extern meldpunt Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2018 De commissie Giebels doet sinds december 2017 onderzoek naar de sociaal veilige werkomgeving binnen Defensie. ...

Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Zagen in explosief’ (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Zagen in explosief’ Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2018 Naar aanleiding van het verzoek van het lid Emiel van Dijk (PVV) gedaan tijdens het ordedebat op 19 april jl. ...

Geactualiseerde jaarplanning 2018 (#:-)
Geactualiseerde jaarplanning 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2018 Met onze brief van 12 januari jl. hebben wij u de jaarplanning 2018 toegestuurd (Kamerstuk 34 775 X, nr. 71). ...

Personeelsrapportage midden 2017 (#:-)
Personeelsrapportage midden 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2017 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2017 aan1. ...

Concept Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie 1-10-2018 / 1-7-2020 (#:-)
Concept Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie 1-10-2018 / 1-7-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 augustus 2018 Tot mijn genoegen kan ik u melden dat Defensie en de centrales van overheidspersoneel op 20 augustus jl. een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuwe pensioenregeling voor het defensiepersoneel. ...

Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen (#:-)
Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2018 Op 22 februari jl. heeft uw Kamer verzocht om de bijlagen bij het onderzoeksrapport «voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen». ...