Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

55 resultaten

Visitatierapport Sociaal en Cultureel Planbureau en ABDTOPConsult rapport (Dossier 34300-XVI)
Visitatierapport Sociaal en Cultureel Planbureau en ABDTOPConsult rapport Brief regering begroting financiën Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2016 Recent ontving ik van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het visitatierapport «Versterken van de nieuwe koers». ...

Stand van zaken m.b.t. het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG (Dossier 34300-XVI)
Stand van zaken m.b.t. het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2016 Met betrekking tot het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG wordt u in deze brief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d. (Dossier 34300-XVI)
Inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d. ...

IGZ rapport 'Toezicht particuliere klinieken 2014' (Dossier 34300-XVI)
IGZ rapport 'Toezicht particuliere klinieken 2014' Brief regering begroting financiën Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2016 Hierbij stuur ik u het IGZ rapport toezicht Particuliere klinieken 2014, De schouders eronder1. ...

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sportbonden door dalende inkomsten vanuit De Lotto-gelden steeds meer knelpunten ondervinden met het op peil houden van het noodzakelijk kader, het op orde houden van de trainersopleidingen, het laten doorgaan van talentenprogramma's en ondersteunen van de gehandicaptensport; overwegende dat daardoor de kwaliteit van de basissportinfrastructuur in Nederland onder druk staat; verzoekt de regering, als de fusie tussen de Staatsloterij en De Lotto van de grond komt en er daardoor extra middelen beschikbaar komen, deze extra middelen beschikbaar te stellen voor onze basissportinfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’ (Dossier 34300-XVI)
IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’ Brief regering begroting financiën Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2016 Hierbij stuur ik u het IGZ rapport «Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014»1. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en De Lange (t.v.v. 34300-XVI, nr. 64) over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en De Lange (t.v.v. 34300-XVI, nr. 64) over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DE LANGE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wenselijk is dat psychosociale zorg onderdeel is van de behandeling van ernstige somatische aandoeningen, maar dit in de praktijk nog te weinig voorkomt; van mening dat personen met een ernstige somatische aandoening recht hebben op psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling; verzoekt de regering, begin volgend jaar de Kamer te informeren over de voortgang van de gesprekken die gevoerd zijn met betrokken partijen om knelpunten te identificeren, en gezamenlijke oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat psychosociale zorg onderdeel wordt van de behandeling bij ernstige somatische aandoeningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2016 van de Gezondheidsraad (Dossier 34300-XVI)
Werkprogramma 2016 van de Gezondheidsraad Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Jaarlijks ontvangt u, conform de Kaderwet adviescolleges (Hoofdstuk 5, artikel 26, lid 3), op de derde dinsdag van september het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor het daarop volgende jaar. ...

Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd (Dossier 34300-XVI)
Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2015 Tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 16 november 2015 hebben wij uw Kamer toegezegd schriftelijk te reageren op een aantal moties. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Lange en Bouwmeester ter vervanging van nr. 29 over het initiatief Hartveilig wonen (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden De Lange en Bouwmeester ter vervanging van nr. 29 over het initiatief Hartveilig wonen Amendement begroting financiën Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE LANGE EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 127) over het oormerken van extra middelen voor de basissportinfrastructuur (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 127) over het oormerken van extra middelen voor de basissportinfrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 127 Voorgesteld 1 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sportbonden door dalende inkomsten vanuit de Lotto gelden steeds meer problemen ondervinden zoals het op peil houden van noodzakelijk kader, het op orde houden van de trainersopleidingen, het laten doorgaan van talentenprogramma’s en ondersteunen van de gehandicaptensport; verzoekt de regering als de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto vertraging oploopt en er overbruggingsgelden beschikbaar worden gesteld aan NOC*NSF, deze middelen geoormerkt worden voor de basissportinfrastructuur; En gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S. ...

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken dat regelt dat er € 1,7 miljoen wordt vrijgemaakt voor sportbonden (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken dat regelt dat er € 1,7 miljoen wordt vrijgemaakt voor sportbonden Amendement begroting financiën Nr. 123 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN Ontvangen 23 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.700 (x € 1.000). ...

Stand van zaken moties en toezeggingen (Dossier 34300-XVI)
Stand van zaken moties en toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2015 Mede namens de Staatssecretaris van VWS stuur ik u de stand van zaken van de moties en toezeggingen die door ons zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarbij we voornemens waren u voor de begrotingsbehandeling van VWS hierover te informeren. ...

Motie van de leden de Lange en Bouwmeester over Samen Beslissen als standaard in de zorg (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden de Lange en Bouwmeester over Samen Beslissen als standaard in de zorg Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN DE LANGE EN BOUWMEESTER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat samen bespreken, afwegen en beslissen de standaard van een behandeling behoort te zijn; van mening dat de financiering van de zorg voor een aanzienlijk deel is gebaseerd op verrichtingen en minder op het samen bespreken, afwegen en beslissen; overwegende dat de NZa dit voorjaar komt met een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van DOT's; verzoekt de regering, de NZa te verzoeken om Samen Beslissen een onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van DOT's, zodat het goede gesprek de norm wordt; verzoekt de regering eveneens, Samen Beslissen de standaard in de zorg te laten worden door het Kwaliteitsinstituut te verzoeken om Samen Beslissen op te laten nemen in de relevante medische protocollen en richtlijnen; verzoekt de regering voorts, hierover te rapporteren voor de zomer van 2016, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader rapport (Dossier 34300-XVI)
Nader rapport Nader rapport begroting financiën Nr. 3 NADER RAPPORT Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken (Dossier 34300-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 152 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 juni 2015 inzake eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport, bewegen en gezondheid (2004–2014) (Kamerstuk 30 234, nr. 132); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 juli 2015 inzake de Kennis- en innovatieagenda sport (Kamerstuk 30 234, nr. 133); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 augustus 2015 inzake latere indiening van de Wet over de uitvoering van het anti-dopingbeleid (Kamerstuk 30 234, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Dossier 34300-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 december 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2015 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300 VI); − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 september 2015 inzake Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Kamerstuk 32 793, nr. ...