Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

85 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel personeel Defensie (Dossier 34300-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel personeel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 67 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 2 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie over: – Personeel Defensie. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34300-X)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 15 september 2015 Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel Materieel Defensie (Dossier 34300-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel Materieel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 68 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 2 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie over: − Materieel Defensie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-X)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 20 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2015 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden Defensie (Dossier 34300-X)
Stand van zaken arbeidsvoorwaarden Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 oktober 2015 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 16 oktober 2015 informeer ik u hierbij over de actuele stand van zaken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden bij Defensie en het AOW-gat in het bijzonder. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (Dossier 34300-X)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2015 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie. ...

Toezegging tijdens het dertigledendebat over PX-10 op 18 februari 2016 (Dossier 34300-X)
Toezegging tijdens het dertigledendebat over PX-10 op 18 februari 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2016 Tijdens het dertigledendebat over PX-10 op 18 februari jl. ...

Reactie op verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 29 oktober 2015, over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Eijsink over een thuisfrontcheck (Kamerstuk 34 000 X, nr. 24) (Dossier 34300-X)
Reactie op verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 29 oktober 2015, over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Eijsink over een thuisfrontcheck (Kamerstuk 34 000 X, nr. 24) Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2015 Tijdens de regeling van werkzaamheden op 29 oktober jl. ...

Uitstel toezending van het rapport commissie-Van Ede en de reactie op het rapport (Dossier 34300-X)
Uitstel toezending van het rapport commissie-Van Ede en de reactie op het rapport Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2016 In mijn brief van 22 oktober jl. ...

Reactie op het verslag van de commissie-Van Ede "Evaluatie commissie-De Veer Georganiseerd overleg" (Dossier 34300-X)
Reactie op het verslag van de commissie-Van Ede "Evaluatie commissie-De Veer Georganiseerd overleg" Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 februari 2016 Begin 2013 onderzocht de commissie-De Veer hoe het overleg tussen de centrales van overheidspersoneel en Defensie kon worden hersteld, nadat de centrales het overleg eind 2012 opschortten. ...

Uitwerking maatregelen versterking basisgereedheid van de krijgsmacht (Dossier 34300-X)
Uitwerking maatregelen versterking basisgereedheid van de krijgsmacht Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2015 Inleiding In de begroting 2016 treft het kabinet maatregelen om de basisgereedheid van de krijgsmacht te versterken. ...

Uitstelbrief oefenen en trainen reservisten naar aanleiding van het algemeen overleg over Reservistenbeleid van 20 april 2016 (Dossier 34300-X)
Uitstelbrief oefenen en trainen reservisten naar aanleiding van het algemeen overleg over Reservistenbeleid van 20 april 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 100 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2016 In het algemeen overleg over reservisten van 20 april jl. heb ik toegezegd voor 12 mei inzicht te geven in het gemiddelde aantal geplande uren voor oefenen en trainen van reservisten en in de realisatie van deze planning. ...

Jaarverslag 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 34300-X)
Jaarverslag 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2016 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u hierbij het Jaarverslag 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied aan1. ...

Uitkomst gesprekken met paritaire commissie en RIVM inzake versnellingsmogelijkheden onderzoek naar chroomhoudende verf (Dossier 34300-X)
Uitkomst gesprekken met paritaire commissie en RIVM inzake versnellingsmogelijkheden onderzoek naar chroomhoudende verf Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2015 Tijdens het wetgevingsoverleg Personeel op 2 november jl. heb ik uw Kamer nadere informatie toegezegd over de uitkomst van de gesprekken met de voorzitter van de paritaire commissie en de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Reactie op het SBS6-programma “Undercover in Nederland” (Dossier 34300-X)
Reactie op het SBS6-programma “Undercover in Nederland” Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2016 De uitzending van het SBS6-programma «Undercover in Nederland» van zondag 10 april jl. heeft laten zien dat medewerkers van het programma zich onbevoegd toegang wisten te verschaffen tot een kazerne en een voertuig van Defensie. ...

Resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de onderrealisatie in de ‘voorzien in’-keten van Defensie (Dossier 34300-X)
Resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de onderrealisatie in de ‘voorzien in’-keten van Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2015 Zoals toegezegd in het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van 17 juni 2015 (Kamerstuk 34 200 X, nr. 16), zend ik u hierbij de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de onderrealisatie in de «voorzien in»-keten van Defensie, dat het onderzoeksbureau Policy Research Corporation in opdracht van de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering heeft uitgevoerd1. ...

Reactie op twee amendementen inzake begroting Defensie (Dossier 34300-X)
Reactie op twee amendementen inzake begroting Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2015 Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Defensie op 11 november jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. ...