Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Excellente Scholen 2015-2017 (Dossier 34300-VIII)
Excellente Scholen 2015-2017 Brief regering begroting financiën Nr. 126 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2016 Met veel genoegen stuur ik u een overzicht van de scholen die vandaag het predicaat Excellente School 2015–2017 hebben ontvangen1. ...

Werkprogramma 2016-2018 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) (Dossier 34300-VIII)
Werkprogramma 2016-2018 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, het werkprogramma 2016–2018 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie1. ...

Motie van het lid Grashoff c.s. over een vergoeding voor het lopen van coschappen (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Grashoff c.s. over een vergoeding voor het lopen van coschappen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Amendement van de leden Monasch en Van Veen dat het budget met 500.000 euro verhoogd voor activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS (Dossier 34300-VIII)
Amendement van de leden Monasch en Van Veen dat het budget met 500.000 euro verhoogd voor activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS Amendement begroting financiën Nr. 101 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN VEEN Ontvangen 30 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 (Dossier 34300-VIII)
Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2016 Steeds meer toptalenten voelen zich uitgedaagd op school en steeds meer scholen streven naar onderwijs op maat voor hun toptalenten. ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 29) over de top vijf human capital-ambitie (Dossier 34300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 29) over de top vijf human capital-ambitie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit (Dossier 34300-VIII)
Onderwijsmonitor: dashboard onderwijskwaliteit Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2015 Aanleiding In overeenstemming met de toezegging in het wetgevingsoverleg van 14 oktober jl. bieden we u «de onderwijsmonitor» aan1, een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs. ...

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over dans- en muziekonderwijs (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over dans- en muziekonderwijs Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Grashoff c.s. over waarborgen van de op- en doorstroom in het onderwijs (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Grashoff c.s. over waarborgen van de op- en doorstroom in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. ...

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs (Dossier 34300-VIII)
Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2016 Hierbij sturen wij u naar aanleiding van de ingediende motie Rog (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. ...

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat het budget voor Fonds Podiumkunsten met 1 miljoen euro wordt verhoogd om nieuwe initiatieven een kans te geven (Dossier 34300-VIII)
Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat het budget voor Fonds Podiumkunsten met 1 miljoen euro wordt verhoogd om nieuwe initiatieven een kans te geven Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MONASCH Ontvangen 30 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

OESO-rapport Education at a Glance 2016 (Dossier 34300-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2016 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van Education at a Glance (EAG 2016). ...

Nader gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 72) over de top vijf human capital-ambitie (Dossier 34300-VIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (34300-VIII, nr. 72) over de top vijf human capital-ambitie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 73 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat naast de indemniteitsregeling een premiefonds wordt opgericht (Dossier 34300-VIII)
Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat naast de indemniteitsregeling een premiefonds wordt opgericht Amendement begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MONASCH Ontvangen 30 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Ypma c.s. over een maatwerkdiploma (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Ypma c.s. over een maatwerkdiploma Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. ...

Motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. ...

Motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Dossier 34300-VIII)
Motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. (t.v.v. 34300-VIII, nr. 52 ) over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (Dossier 34300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. (t.v.v. 34300-VIII, nr. 52 ) over groen onderwijs onderbrengen bij OCW Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 91 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014 (Dossier 34300-VIII)
Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 149 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2016 Met deze brief stuur ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010–2014. ...

Motie van de leden Van Veen en Monasch over overhevelen van de decentralisatieuitkering voor de periode 2017-2020 naar de cultuurbegroting (Dossier 34300-VIII)
Motie van de leden Van Veen en Monasch over overhevelen van de decentralisatieuitkering voor de periode 2017-2020 naar de cultuurbegroting Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MONASCH Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de septembercirculaire 2015 schreef dat zij de verantwoording en matching van de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vorming voor de G36 wilde laten vervallen; van mening dat de middelen ten goede moeten komen aan de cultuursector, waarbij matching van cultuurgelden, betere regionale spreiding en een andere besteding voor onder andere festivals, startende kunstenaars en de bescherming van de vrijheid van expressie meer centraal komen te staan; overwegende dat gemeenten op dit moment begrotingen, afspraken en juridische verplichtingen zijn overeengekomen voor het jaar 2016; verzoekt de regering om, de decentralisatie-uitkering voor de periode 2017–2020 over te hevelen naar de cultuurbegroting en deze middelen als volgt jaarlijks voor de volgende doeleinden in te zetten: a. 1 miljoen euro reserveren om de vrijheid van meningsuiting en expressie te waarborgen en zelfcensuur te voorkomen door debatcentra, tentoonstellingsruimtes en andere culturele instellingen via een regeling tegemoet te komen indien er sprake is van toegenomen beveiligings- en exploitatiekosten; b. 1 miljoen euro voor het Fonds Podiumkunsten dan wel via regelgeving om nieuwe initiatieven te stimuleren met als uitgangspunt deze uiteindelijk op eigen benen te laten staan; c. 0,5 miljoen euro voor een borgstellingsfonds ten behoeve van festivals die niet via de BIS worden ondersteund en door niet te beïnvloeden factoren, zoals het weer, in hun continuïteit worden bedreigd; d. 2 miljoen euro ter beschikking stellen voor het Fonds Podiumkunsten voor de ondersteuning van festivals, waarbij oog is voor het aantrekken van nieuw publiek en een goede geografische spreiding; e. 0,5 miljoen euro voor een op te richten premiefonds, naast de indemniteitsregeling, die verzekeringspremies van alle musea, ook particuliere, kan vergoeden; f. 0,5 miljoen euro voor de versterking van BIS-instellingen die aanspraak maken op de gelden voor de functie overig opera-aanbod; g. 0,5 miljoen euro voor de versterking van activiteiten van postacademische instellingen die onder de BIS vallen; h. 0,5 miljoen euro voor het stimuleren van internationale optredens van de topgezelschappen zoals de symfonieorkesten, die, op basis van art. 3.10, lid 2, en 3.19, lid 2, uit de BIS regeling, aangewezen worden; i. 7 miljoen ter beschikking stellen ten behoeve van de beeldende kunst en vormgeving, mits een-op-een matching plaatsvindt, te besteden via een bestaand cultuurfonds waarbij de G36 exclusief aanspraak maakt op 5,5 miljoen euro van de middelen en een bedrag van 1,5 miljoen euro waar alle gemeenten een verzoek voor mogen indienen bij het cultuurfonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...