Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel (Dossier 34000-X)
Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN BOSMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de lopende reorganisatie de krijgsmacht te maken heeft met een voortdurende disbalans in de personele bezetting; overwegende dat de krijgsmacht gebaat is bij een stabiele, evenwichtige personele bezetting; verzoekt de regering, de onevenredige effecten op het ondersteunend personeel te onderzoeken en maatregelen te nemen die deze onbalans kunnen herstellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen (Dossier 34000-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2015, over Kustwacht Caribisch gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën nR. 106 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2015 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 11 juni 2015 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 18 december 2014 inzake Aanbieding van het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 000 X, nr. ...