Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid bij Defensie (Dossier 34000-X)
Agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Inleiding In het algemeen overleg over personeel van 23 januari jl. ...

Inzet van tolken bij Defensie (Dossier 34000-X)
Inzet van tolken bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2014 Op verzoek van de vaste commissie voor Defensie zet ik in deze brief het algemene beleid voor de inzet van tolken en vertalers bij Defensie uiteen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 8 oktober 2014 inzake de aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 8). ...

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2014 (Dossier 34000-X)
Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Hierbij ontvangt u het verslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 20141. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. (Dossier 34000-X)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. ...

Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 (Dossier 34000-X)
Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2014 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 aan1. ...

Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren (Dossier 34000-X)
Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Op 4 februari jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij onder meer verzocht het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 18 september 2014 inzake de stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf en reactie op verzoek van het lid Hachchi over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 4). ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om informatie over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging met de samenwerking met het ROC Drenthe Colleg (Dossier 34000-X)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om informatie over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging met de samenwerking met het ROC Drenthe Colleg Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2014 Op 30 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht haar voor het wetgevingsoverleg over personeel van 3 november a.s. te informeren over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging van de samenwerking met het ROC Drenthe College. ...

Wijziging van het antwoord op een schriftelijke vraag over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie (Kamerstuk 34000 X, nr. 10) (Dossier 34000-X)
Wijziging van het antwoord op een schriftelijke vraag over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie (Kamerstuk 34000 X, nr. 10) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Op 13 oktober jl. heb ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de inzet van tolken en vertalers bij Defensie toegestuurd (Kamerstuk 34 000 X, nr. 7). ...

Nota van wijziging (Dossier 34000-X)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 41 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 november 2014 In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de bijzondere positie van de militair (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de bijzondere positie van de militair Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 februari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de min van Defensie over de brief van 11 december 2014 inzake de bijzondere positie van de militair (Kamerstuk 34 000 X, nr. 61). ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-X)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Materieel Defensie (Dossier 34000-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Materieel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 58 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 november 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over Materieel Defensie. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-X)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Personeel Defensie (Dossier 34000-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over Personeel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 42 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 november 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over Personeel Defensie. ...

Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014 (Dossier 34000-X)
Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2015 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over 2014 aan1. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de inzet van tolken bij Defensie (Dossier 34000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de inzet van tolken bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 1 oktober 2014 inzake de inzet van tolken bij Defensie (Kamerstuk 34 000, nr. 7). ...