Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

51 resultaten

Tijdschema van de toezending van informatie over de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Defensie en rijksambtenaren (Dossier 33750-X)
Tijdschema van de toezending van informatie over de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Defensie en rijksambtenaren Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2013 Met deze brief ga ik in op het verzoek van uw commissie inzake het tijdschema van de toezending van informatie over de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Defensie en rijksambtenaren. ...

Reactie op de berichtgeving over het al dan niet toelaten van vrouwen bij het Korps Commandotroepen (KCT) (Dossier 33750-X)
Reactie op de berichtgeving over het al dan niet toelaten van vrouwen bij het Korps Commandotroepen (KCT) Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2013 U heeft mij gevraagd te reageren op de berichtgeving over het al dan niet toelaten van vrouwen bij het Korps Commandotroepen (KCT). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (onderdeel Budget Internationale Veiligheid (BIV)) (Dossier 33750-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (onderdeel Budget Internationale Veiligheid (BIV)) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 34 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over het onderdeel Budget Internationale Veiligheid (BIV). ...

Nota van wijziging (Dossier 33750-X)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2013 Artikel 1 In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden (Dossier 33750-X)
Patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2014 Inleiding Defensie voert al geruime tijd het patiëntenvervoer uit van de Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 april 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 5 maart 2014 over de uitvoering van de motie van de leden Günal-Gezer en Eijsink over geschikte kades voor het afmeren van het bevoorradingsschip JSS (Kamerstuk 33 750 X, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33750-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33750-X)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 17 september 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag houdende een lijst van resterende vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (onderdeel Budget Internationale Veiligheid (BIV)) (Dossier 33750-X)
Verslag houdende een lijst van resterende vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (onderdeel Budget Internationale Veiligheid (BIV)) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 36 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 november 2013 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden voor wat betreft het Budget Internationale Veiligheid. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 33750-X)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 17 september 2013 Op 9 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2013 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 11 juli 2013 over de informatie over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin (Kamerstuk 33 400 X, nr. 93). ...

Reactie op de berichtgeving van gevaarlijke stoffen op de POMS-sites (Dossier 33750-X)
Reactie op de berichtgeving van gevaarlijke stoffen op de POMS-sites Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 Een aantal (voormalige) defensiemedewerkers van de «Prepositioned Organizational Material Storage» (POMS) sites in Brunssum en Eygelshoven, hebben gemeld dat zij ziek zijn geworden. ...

Personeelsrapportage van Defensie met de stand van 30 juni 2013 (Dossier 33750-X)
Personeelsrapportage van Defensie met de stand van 30 juni 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2013 Hierbij bied ik u aan de personeelsrapportage van Defensie met de stand van 30 juni 2013. ...

Agenda voor de toekomst personeelsbeleid Defensie (Dossier 33750-X)
Agenda voor de toekomst personeelsbeleid Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2014 Tijdens het algemeen overleg Personeel op 23 januari jl. heb ik mijn steun uitgesproken voor het voorstel van mevrouw Eijsink om een agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid op te stellen. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 33750-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën nr. 49 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 april 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 12 februari 2014 over het jaarplan 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 750 X, nr. ...

Reactie op het artikel van de Telegraaf ‘Opnieuw drank en seks aan boord marineschip’ (Dossier 33750-X)
Reactie op het artikel van de Telegraaf ‘Opnieuw drank en seks aan boord marineschip’ Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft mij in haar brief van 3 april jl. verzocht te reageren op het artikel in de Telegraaf «Opnieuw drank en seks aan boord marineschip» van 3 april 2014. ...

Beleidsmatige mutaties na vaststelling tweede suppletoire begroting 2013 (Dossier 33750-X)
Beleidsmatige mutaties na vaststelling tweede suppletoire begroting 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2014 In overeenstemming met de Rijksbegrotingsvoorschriften informeer ik u met deze brief over vijf beleidsmatige mutaties, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2013 zijn uitgevoerd. ...

Reactie op artikel telegraaf "Ombudsman hekelt Defensiebenoeming; Burger baas van marechaussee" (Dossier 33750-X)
Reactie op artikel telegraaf "Ombudsman hekelt Defensiebenoeming; Burger baas van marechaussee" Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft mij in haar brief van 19 dec jl. verzocht te reageren op het artikel in de Telegraaf van 11 december 2013 «Ombudsman hekelt Defensiebenoeming; Burger baas van marechaussee». ...

Capaciteit van het Korps Commandotroepen (KCT), de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de Defensie Geneeskundige Organisatie (DGO) (Dossier 33750-X)
Capaciteit van het Korps Commandotroepen (KCT), de Turkse dienstplicht en de reorganisatie van de Defensie Geneeskundige Organisatie (DGO) Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2014 Tijdens de begrotingsbehandeling van 13 en 14 november jl. heb ik onder meer toegezegd u nader te informeren over de capaciteit van het Korps Commandotroepen (KCT). ...