Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

32 resultaten

Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek (Dossier 33750-VI)
Informatievoorziening met betrekking tot het Rolodex-onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2014 Bij brief van 13 maart 2014 heeft de Commissie voor Veiligheid en Justitie mij gevraagd of de Tweede Kamer juist is geïnformeerd inzake het niet vóórkomen van de naam van een oud-secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het zogenaamde Rolodex-onderzoek. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33750-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE DEEL A. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 33750-VI)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 17 september 2013 Op 9 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (Dossier 33750-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 17 september 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Toekomstige inrichting forensisch onderzoek (Dossier 33750-VI)
Toekomstige inrichting forensisch onderzoek Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Forensisch onderzoek is een zeer belangrijke schakel in de strafrechtketen. ...

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren (Dossier 33750-VI)
Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2013 Het kabinet wil de kwaliteit van bestuur en toezicht in semipublieke sectoren verbeteren. ...

WODC onderzoeksrapport over sektenproblematiek (Dossier 33750-VI)
WODC onderzoeksrapport over sektenproblematiek Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2013 Inleiding Naar aanleiding van het overleg van 20 september 20111 met uw Kamer heb ik toegezegd om nieuw onderzoek te doen naar sekten in Nederland en om de mogelijkheid van een centraal verwijsloket voor (ex)volgelingen te bezien. ...

Samenvatting evaluatie VN-Verdrag tegen corruptie (Dossier 33750-VI)
Samenvatting evaluatie VN-Verdrag tegen corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2014 Het afgelopen jaar zijn de Nederlandse inspanningen op het terrein van corruptiebestrijding geëvalueerd door de Verenigde Naties (VN). ...

Gevolgen van de begrotingsafspraken 2014 die betrekking hebben op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 33750-VI)
Gevolgen van de begrotingsafspraken 2014 die betrekking hebben op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2013 Naar aanleiding van het verzoek tot nadere inlichting van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitite, deze brief toekomen over de gevolgen van de begrotingsafspraken 2014, die betrekking hebben op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. ...

Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33750-VI)
Werkprogramma 2014 Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het werkprogramma 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Landelijk beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Landelijk beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 januari 2014 Hierbij bied ik u het op 7 januari jl. door de Nationale Politie opgestelde landelijk beeld van de incidenten die tijdens de jaarwisseling 2013–2014 hebben plaatsgevonden aan1. ...

Financieel beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) (Dossier 33750-VI)
Financieel beheer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 november 2013 Aanleiding In het wetgevingsoverleg van 26 juni j.l. over het jaarverslag en de slotwet 2012 (Kamerstuk 33 605 VI, nr. 12) heb ik met u gesproken over het financieel beheer bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). ...

Tapgesprekken in zaak Van Rey (Dossier 33750-VI)
Tapgesprekken in zaak Van Rey Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2013 Naar aanleiding van berichten in de Telegraaf d.d. 26 november jl en vragen daarover van de leden Oskam (CDA) en Berndsen (D66) bij de regeling van werkzaamheden van 26 november 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 28, Regeling van werkzaamheden), bericht ik u als volgt. ...

Jaarbericht 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33750-VI)
Jaarbericht 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2014 Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Jaarbericht 2013 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Stand van zaken strafrechtelijk onderzoek advocaat-generaal (Dossier 33750-VI)
Stand van zaken strafrechtelijk onderzoek advocaat-generaal Brief regering begroting financiën Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 In uw brief van 19 december 2013 heeft u mij verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek naar de in april 2013 op non-actief gestelde advocaat-generaal, zoals beschreven in het verslag schriftelijk overleg d.d. 4 december 2013 (Kamerstuk 33 750 VI, nr. 94). ...

Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2013 (Dossier 33750-VI)
Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2014 Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarververslag Rechtspraak 2013 aan1. ...

Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over ontnemingsschikking met H. in 2000 (Dossier 33750-VI)
Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over ontnemingsschikking met H. in 2000 Brief regering begroting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2014 Op 12 maart 2014 zond het actualiteitenprogramma Nieuwsuur een reportage uit over de zaak Cees H. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt (Dossier 33750-VI)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een toelichting op vertraging onderzoek treinkaping De Punt Brief regering begroting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2014 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 23 april 2014 om een toelichting op mijn mededeling dat de inventarisatie, het beschikbaar maken van het archiefmateriaal en de nadere analyse daarvan, meer tijd kost dan verwacht, bericht ik u mede namens de Minister van Defensie als volgt. ...

Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Uitstel toezending brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2014 Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de brief over voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013–2014 niet in april aan uw Kamer kan worden gezonden. ...

WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek’ (Dossier 33750-VI)
WODC-rapport ‘Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak. ...