Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (Dossier 33400-XVI)
Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2012 Mede namens de minister van Veiligheid en Justitie bied ik u hierbij het Jaarverslag 2011 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie aan. 1) In het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af over hun wijze van toetsing op grond van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). ...

Overzicht van wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van VWS waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces door de Kamer zouden zijn behandeld (Dossier 33400-XVI)
Overzicht van wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van VWS waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het zomerreces door de Kamer zouden zijn behandeld Brief regering begroting financiën Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2013 Mede namens de staatssecretaris vraag ik uw aandacht voor het volgende. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Dossier 33400-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 128 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 7 november 2012 inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg (Dossier 33400-XVI)
Voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg Brief regering begroting financiën Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2013 Hierbij informeer ik u over het voornemen van de staatssecretaris en mij om de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg. ...

Gecombineerd Jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012 (Dossier 33400-XVI)
Gecombineerd Jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2013 Mede namens de minister van Veiligheid & Justitie bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Centrale Deskundigencommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen over de jaren 2011 en 2012.1 In de verslagperiode zijn drie meldingen van late zwangerschapsafbreking ontvangen; er is bij de commissie geen melding van levensbeëindiging bij pasgeborenen gedaan. ...

Motie van de leden Bouwmeester en Rutte over alternatieven voor de eigen bijdrage (Dossier 33400-XVI)
Motie van de leden Bouwmeester en Rutte over alternatieven voor de eigen bijdrage Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN RUTTE Voorgesteld 6 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een verschil bestaat tussen het beleid ten aanzien van eigen bijdragen voor geestelijke gezondheidszorg en voor zorg bij lichamelijke aandoeningen; overwegende dat zorgaanbieders in de eerstelijns- en tweedelijns-ggz een handreiking willen doen voor een alternatieve dekking van de in het regeerakkoord beoogde opbrengsten van de eigen bijdrage ggz in 2014, en bereid zijn om de dekking vanaf 2015 te betrekken bij afspraken over de voortzetting van het bestuurlijk akkoord ggz; verzoekt de regering, ten behoeve van 2014 in overleg te gaan met zorgaanbieders in eerste- en tweedelijns-ggz over alternatieven voor de eigen bijdrage binnen het budgettaire kader ggz voor 2014, en de Kamer daar bij de Voorjaarsnota 2013 over te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstel beantwoording vragen vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het medisch beroepsgeheim (Dossier 33400-XVI)
Uitstel beantwoording vragen vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het medisch beroepsgeheim Brief regering begroting financiën Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2013 Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de reactie op het verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief over het medisch beroepsgeheim (2013D08591). ...

Informatie over internationale activiteiten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2013 (Dossier 33400-XVI)
Informatie over internationale activiteiten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2013 Hierbij informeer ik u over de internationale activiteiten die gepland staan voor de tweede helft van 2013. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over het medisch beroepsgeheim (Dossier 33400-XVI)
Uitstel beantwoording vragen commissie over het medisch beroepsgeheim Brief regering begroting financiën Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2013 Met betrekking tot de reactie op het verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief over het medisch beroepsgeheim, heb ik u op 9 april jl. laten weten dat de beantwoording niet binnen de gebruikelijk termijn kon plaatsvinden (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. ...

Jaarverslag 2011 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (Dossier 33400-XVI)
Jaarverslag 2011 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2012 Hierbij bied ik u mede namens de minister van Veiligheid en Justitie het jaarverslag 2011 van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting aan. 1) Deze Stichting draagt zorg voor het bewaren en beheren van donorgegevens, voor de zorgvuldige verstrekking van donorgegevens aan huisartsen, ouders en kinderen. ...

Reactie op IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2011’ (Dossier 33400-XVI)
Reactie op IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2011’ Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2012 Hierbij stuur ik u het rapport «het Resultaat telt particuliere klinieken 2011. ...

Amendement van het lid Huizing c.s. om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen (Dossier 33400-XVI)
Amendement van het lid Huizing c.s. om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen Amendement begroting financiën Nr. 116 AMENDEMENT VAN HET LID HUIZING C.S. ...

Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim (Dossier 33400-XVI)
Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 januari 2013 Met deze brief stuur ik u het rapport van het onderzoek naar het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam1. ...

Reactie op verzoek commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners (Dossier 33400-XVI)
Reactie op verzoek commissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2012 Uw Kamer heeft mij op 11 oktober jl. verzocht om zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie te geven op het bericht van RTL dat er in vijf jaar tijd meer dan 400 patiënten slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik.1 Naast de inhoudelijke reactie verzoekt u om een overzicht om welke zorgsectoren het gaat en welke procedure wordt gevolgd met betrekking tot tuchtrecht, aangifte, opsporing en strafrecht. ...

Amendement van het lid Bruins Slot c.s. over het verhogen van het budget voor dopingbestrijding (Dossier 33400-XVI)
Amendement van het lid Bruins Slot c.s. over het verhogen van het budget voor dopingbestrijding Amendement begroting financiën Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao (Dossier 33400-XVI)
Verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elizabeth Hospitaal op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2012 In antwoord op uw brief van 8 november 2012, waarin u verzoekt zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over de verscherpte ondertoezichtstelling van het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) op Curaçao door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het volgende. ...

Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013 (Dossier 33400-XVI)
Werkprogramma Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en Centrum voor Ethiek en Gezondheid 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2012 Hierbij stuur ik u, conform artikel 26 van de kaderwet adviescolleges, een afschrift van het werkprogramma 2013 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en mijn brief aan de voorzitter van de RVZ met mijn vaststelling van het werkprogramma 1). ...

IGZ-rapport Staat van de Gezondheidszorg 2012 Preventie in de curatieve en langdurige zorg: noodzaak voor kwetsbare groepen. (Dossier 33400-XVI)
IGZ-rapport Staat van de Gezondheidszorg 2012 Preventie in de curatieve en langdurige zorg: noodzaak voor kwetsbare groepen. ...

De borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting (Dossier 33400-XVI)
De borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting Brief regering begroting financiën Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2013 Met deze brief reageer ik op de moties van de leden Van Dekken en Dijkstra (Kamerstuk 33 000 XVI, nr. 78 en Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 111) over respectievelijk de borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...