Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht (Dossier 33400-X)
Stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2013 In haar brief van 28 februari jl. verzocht de vaste commissie voor Defensie mij om de stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht. ...

Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33400-X)
Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2013 Hierbij bied ik u aan, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied1. ...

Motie van de leden Eijsink en Berckmoes-Duindam over het zo veel mogelijk compenseren van negatieve inkomenseffecten (Dossier 33400-X)
Motie van de leden Eijsink en Berckmoes-Duindam over het zo veel mogelijk compenseren van negatieve inkomenseffecten Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN BERCKMOES-DUINDAM Voorgesteld 29 januari 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de invoering van de Wul een vereenvoudiging van de loonadministratie en een verlaging van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven ten doel heeft; constaterende dat de invoering van de Wul voor de militairen ten opzichte van andere belastingplichtige werknemers onevenredig inkomstenverlies meebrengt; van oordeel dat de bijzondere positie van militairen een eigen arbeidsvoorwaardenregeling rechtvaardigt; verzoekt de regering, hiermee rekening houdend het negatieve inkomenseffect als gevolg van de invoering van de Wul zo veel mogelijk te compenseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek om Nota van Wijziging (33400-X, nr.8) (Dossier 33400-X)
Reactie op verzoek om Nota van Wijziging (33400-X, nr.8) Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2012 Op 7 november jl. ontving ik het verzoek om de Nota van Wijziging inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie voor Defensie voor het jaar 2013 ruim voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer te doen toekomen. ...

Certificeren en openstellen opleidingen bij Defensie (Dossier 33400-X)
Certificeren en openstellen opleidingen bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2013 De Kamer heeft met een motie van mevrouw Hachchi c.s. ...

Kaderwet Dienstplicht (Dossier 33400-X)
Kaderwet Dienstplicht Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2013 Tijdens het algemeen overleg Personeel van 13 juni jl. heeft het lid Hachchi de Kaderwet Dienstplicht aan de orde gesteld. ...

Informatie over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin (Dossier 33400-X)
Informatie over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2013 In het algemeen overleg Personeel van 13 juni jl. heb ik toegezegd u te informeren over het besturingsmodel van Defensie na de reorganisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel hierin. ...

Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2013 Hierbij bied ik u aan het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 20121. ...

Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 (Dossier 33400-X)
Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2012 Heden is in het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel gesproken over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013. ...

Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie (Dossier 33400-X)
Gevolgen WUL voor overleg Centrales en reorganisatie Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2013 Op 5 februari 2013 heeft het lid Hachchi (D66) gevraagd wat de uitkomsten van de stemmingen, over de moties inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL), betekenen voor de onderhandelingen met de bonden en voor de reorganisatie bij Defensie. ...

Afgewezen verzoeken voor de inzet van het onbemande vliegtuig Raven voor militaire bijstand (Dossier 33400-X)
Afgewezen verzoeken voor de inzet van het onbemande vliegtuig Raven voor militaire bijstand Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 Februari 2013 Tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie in december jl. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip Brief regering begroting financiën Nr. 57 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 februari 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 21 december 2012 inzake de Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 47). ...

Reactie op verzoek Hachchi over bezuinigingen op de troepen (Dossier 33400-X)
Reactie op verzoek Hachchi over bezuinigingen op de troepen Brief regering begroting financiën Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2012 Bij de regeling der werkzaamheden van 11 december jl. ...

Toezeggingen wetgevingsoverleggen Personeel en Materieel (Dossier 33400-X)
Toezeggingen wetgevingsoverleggen Personeel en Materieel Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2012 Tijdens de wetgevingsoverleggen van 3 december jl. over Personeel en Materieel heb ik toegezegd de Kamer op korte termijn over enkele onderwerpen nader te informeren. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 87 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 maart 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 10 januari 2013 inzake het Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie (Dossier 33400-X)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2013 Op 28 maart jl. verzocht de vaste commissie voor Defensie mij voor het algemeen overleg Personeel van 16 april a.s. verslag te doen van het overleg van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid op 2 april jl. over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 24 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende het verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X, nr. 8); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 juli 2012 betreffende een toetsingskader voor materieelverwerving (32 733, nr. 77); – de brief van de minister van Defensie d.d. 31 mei 2012 betreffende het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 92); – de brief van de minister van Defensie d.d. 28 juni 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 95); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de reactie op het verzoek van de commissie om aandacht voor de situatie met betrekking tot geluidsoverlast van de helikopters in de omgeving van Gilze en Rijen (2012Z18591); – de brief van de minister van Defensie d.d. 2 november 2012 betreffende de voortgang maatregelen beleidsbrief (32 733, nr. 86); – de brief van de minister van Defensie d.d. 25 oktober 2012 betreffende verbeteringen van het beheer bij Defensie (32 733, nr. 83); – de brief van de minister van Defensie d.d. 18 september 2012 betreffende de aanbieding van het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 105); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 106); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 september 2012 betreffende de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 (27 830, nr. 107) betreffende antwoorden op vragen van de commissie inzake de A-Brief projectverwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG (32 733, nr. 84). ...

Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (onderdeel Personeel) (33 400 X); − de brief van de minister van Defensie houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400 X, nr. ...