Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

66 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties (#:-)
Motie Dijkhoff en Dikkers over niet langer verdubbelen van donaties bij inzamelingsacties Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN DIKKERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het bij inzamelingsacties voor noodhulp gebruik is dat de nationale overheid de in het land opgebrachte donaties verdubbelt (of anderszins vermenigvuldigt); constaterende, dat daarbij ook door andere dan de nationale overheid gedoneerde belastinggelden worden meegeteld als basis voor een dergelijke verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging); van mening, dat het verdubbelen (of anderszins vermenigvuldigen) neerkomt op het stapelen van belastinggeld op belastinggeld;van mening, dat dergelijke stapelingen hoe dan ook geen recht doen aan het karakter van dergelijke publieksacties en het risico brengen de geefbereidheid te ondermijnen; spreekt uit, dat de nationale overheid in het vervolg niet langer gedoneerde belastinggelden meetelt als basis voor een verdubbeling (of anderszins vermenigvuldiging) bij dergelijke publieksacties en deze enkel baseert op door personen en bedrijven gedoneerde middelen, en gaat over tot de orde van de dag.DijkhoffDikkers ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2010Artikel IIn het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000): Toelichting Algemene toelichtingIn deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. ...

Geleerde lessen uit de zaak-Bahraami (#:-)
Geleerde lessen uit de zaak-Bahraami Brief regering begroting financiën Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2011 In het debat op 3 februari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 48, item 5, blz. 53–82) over de executie van mevrouw Sahra Baahrami heb ik toegezegd uw Kamer een brief te zullen sturen over de gevolgen van deze zaak voor het toekomstige beleid op consulair gebied. ...

Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid (#:-)
Motie-Ormel/Nicolai over prioriteiten ontwikkelingsbeleid Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat dit kabinet voedsel en water heeft benoemd als prioriteiten in het ontwikkelingsbeleid;constaterende, dat het WRR-rapport «Aan het buitenland gehecht» een pleidooi houdt voor de keuze van een aantal strategische thema's waarop Nederland onderscheidend kan zijn; overwegende, dat de komende bezuinigingen bij de posten moeten worden ingevuld aan de hand van duidelijke strategische beleidskeuzes;overwegende, dat met de inzet op voedsel en water gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse kennis die in het buitenland kan worden ingezet; verzoekt de regering de bestaande deskundigheid bij de posten op het gebied van voedsel en water strategisch te coördineren en waar nodig uit te breiden, zodat Nederland op deze terreinen onderscheidend is, en gaat over tot de orde van de dag.OrmelNicolaï ...

Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India (#:-)
Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India Brief regering begroting financiën Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 maart 2011Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 4 februari 2011 met kenmerk 2011Z01783/2011D05767 inzake het nucleaire arsenaal van Pakistan en een nucleaire wapenwedloop tussen Pakistan en India. ...

Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) (#:-)
Gewijzigde motie-Dijkhoff over haalbare doelstellingen (t.v.v. 32500-V-172) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 172 Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ontwikkelingsorganisatie SNV verantwoordelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen zoals voortvloeiend uit de subsidieovereenkomst en de Algemene wet bestuursrecht; constaterende, dat de staatssecretaris de subsidie kan intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger haar verplichtingen niet, niet geheel dan wel niet tijdig nakomt; verzoekt de regering hetzij via overleg met de subsidieontvanger SNV hetzij met gebruikmaking van mogelijke juridische middelen, te komen tot herziene, haalbare doelstellingen voor de resterende periode van de huidige subsidieovereenkomst met daarbij passende substantieel lagere subsidiebedragen dan momenteel voorzien, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1-2 december (#:-)
Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1-2 december Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2010Graag bericht ik u, mede namens de minister-president, over de Nederlandse inzet met betrekking tot de OVSE-top in Astana op 1–2 december a.s. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 (#:-)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2011 Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2010. ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Reactie van de regering op het verzoek van de commissie op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea (#:-)
Reactie van de regering op het verzoek van de commissie op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 25.11.2010 met kenmerk 2010Z17758/2010D47542 over de reactie van de regering op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. ...

Amendement van de leden Ormel en Nicolaï ter vervanging van nr. 64 over het oormerken van een bedrag van 2 miljoen euro voor de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever (#:-)
Amendement van de leden Ormel en Nicolaï ter vervanging van nr. 64 over het oormerken van een bedrag van 2 miljoen euro voor de opbouw van het justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ORMEL EN NICOLAÏ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 641Ontvangen 14 december 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:I In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 2 000 (x € 1 000). ...

Reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport “War on Drugs” van de “Global Commission on Drug Policy”, in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten. (#:-)
Reactie op de aanbevelingen van het onlangs verschenen rapport “War on Drugs” van de “Global Commission on Drug Policy”, in verband met het FOL-verdrag met de Verenigde Staten. ...

Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' (#:-)
Regeringsreactie op het AIV-advies: 'Nederland en de 'Responsibility to Protect' Brief regering begroting financiën Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 februari 2011Graag bieden wij u, mede namens de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie, hierbij aan de regeringsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken: Nederland en de «Responsibility to Protect». ...

Concept-rapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo (#:-)
Concept-rapport Parlementaire Assemblee Raad van Europa over Kosovo Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 januari 2011Zoals toegezegd aan uw Kamer tijdens de Begrotingsbehandeling op 15 december 2010 wil ik hiermee antwoord geven op de door uw Kamer gestelde vraag of het Joegoslavië Tribunaal een rol kan spelen in de opvolging van een rapport aan de Raad van Europa inzake onmenselijke behandeling van personen en illegale orgaanhandel in Kosovo. ...

Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden (#:-)
Motie Dijkhoff over beëindiging van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door lagere overheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een aanzienlijk aantal lagere overheden, met name gemeenten, eigenstandig ontwikkelingssamenwerkingbeleid heeft ontwikkeld; overwegende, dat de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking enkel ligt bij de nationale overheid en niet behoort tot de kerntaken van de lokale overheden zoals gemeenten; overwegende, dat voor een effectieve inzet van belastinggelden in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel expertise vereist is die bij met name de nationale overheid aanwezig is; van mening, dat lagere overheden niet over een vergelijkbare expertise beschikken;van mening, dat voor een effectief ontwikkelingssamenwerkingbeleid een nationale aanpak efficiënter werkt dan een veelvoud aan (ongecoördineerde) nationale en lokale initiatieven; van mening, dat het onwenselijk is dat meerdere bestuurslagen zich bezighouden met dezelfde overheidstaak;verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2011 te komen met een voorstel een einde te maken aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid door lagere overheden door aanpassing van de Gemeentewet, dan wel het in mindering brengen van aan ontwikkelingssamenwerkingbeleid besteedde middelen op de uitkering uit het Gemeentefonds, dan wel langs andere wegen, en gaat over tot de orde van de dag.Dijkhoff ...

Reactie op het verzoek van de Contactgroep België inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België (#:-)
Reactie op het verzoek van de Contactgroep België inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2011 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de commissie Contactgroep België van 30 juni 2011 met kenmerk 2011D35994 inzake dossiers met raakvlakken tussen Nederland en België. ...

Typen maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat (#:-)
Typen maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat Brief regering begroting financiën Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 april 2011In het debat over de executie van mevrouw Sahra Baahrami op 3 februari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 48, item 5, blz. 53–82) heb ik toegezegd U in algemene zin per brief te informeren over de typen van maatregelen die een staat kan nemen in reactie op onrechtmatig handelen van een andere staat. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de regeringsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties. (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de regeringsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties. ...

Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken over het bezoek aan Turkije op 2 februari 2011 (#:-)
Reactie op verzoek commissie voor Buitenlandse Zaken over het bezoek aan Turkije op 2 februari 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 mei 2011Graag informeer ik uw Kamer, naar aanleiding van het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 3 maart jl., over mijn bezoek aan Turkije op 2 februari jl. ...