Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

72 resultaten

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a 1. ...

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit (Dossier 34906)
Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit Motie financieel toezicht financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN SNELLER Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat excessen in de bankensector effectief voorkomen kunnen worden als klanten gemakkelijk kunnen opstappen naar een andere bank; overwegende dat het wisselen van bank wordt bemoeilijkt doordat een klant zijn eigen rekeningnummer niet mee kan nemen, en dat de toevoeging van de banknaam aan het IBAN de discussie over nummerportabiliteit verder heeft bemoeilijkt; constaterende dat de Kamer de afgelopen tien jaar verscheidene moties over dit onderwerp heeft aangenomen, die steeds breed werden gesteund; vraagt de regering, te bewerkstelligen dat uiterlijk per 1 januari 2021 de nummerportabiliteit zodanig is geregeld dat iedere klant van bank kan wisselen met behoud van rekeningnummer, bijvoorbeeld door automatische omleiding of door het irrelevant maken van de banknaam bij een binnenlandse overschrijving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (Dossier 34974)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 september 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. 7). ...

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of kracht welke voorziening ook door middel van een externe bron oplaadbaar is». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IA Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Verslag (Dossier 35202-(R2126))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 11 februari 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat thans voorligt het wetsvoorstel inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124); overwegende dat de uitvoering van de hiervoor genoemde wet gepaard gaat met voor burgers en instellingen grote administratieve lasten en uitvoeringskosten; van mening dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van het energieprestatiecertificaat zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden; verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk (Dossier 33124)
Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VISSER Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de voorliggende wet een extra administratieve last wordt toegevoegd aan het verkoopproces van onroerend goed; overwegende dat men het binnen de gehele Europese Unie eens is over de doelstelling de lastendruk te verminderen en dat voor dat doel een speciale commissie is ingesteld; verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen (Dossier 33124)
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de leden Visser en Verhoeven om een brief te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de concrete toepassing van de sanctiebepaling dan wel de gehanteerde sanctiesystemen van de oude en de herziene EPBD-richtlijn in alle lidstaten inclusief de voor- en nadelen, bericht ik u als volgt. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 11a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11ab 1. ...

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u nadere informatie naar aanleiding van de motie van de heer Jansen (SP) tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen op 15 november jl (Kamerstuk 33 124, nr. 20). ...

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie (Dossier 33124)
Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 In vervolg op mijn brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 33 124, nr. 18) treft u hierbij een overzicht aan van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief de voor- en nadelen. ...