Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17235 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds (Dossier 35925-VII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het provinciefonds Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Koerhuis over in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls de gemiddelde koopprijs niet hoger laten zijn dan de NHG-grens Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel dure koopwoningen worden gebouwd; overwegende dat er niet met landelijke subsidies veel dure koopwoningen horen te worden gebouwd; verzoekt de regering om in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls als voorwaarde te laten opnemen dat de gemiddelde koopprijs niet hoger mag zijn dan de NHG-grens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw (Dossier 35925-VII)
Motie van de leden Koerhuis en Boulakjar over het laten aansluiten van transformaties bij het nieuwe programma versnellen woningbouw Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN BOULAKJAR Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het woningtekort in Nederland groot is; overwegende dat we op korte termijn hiervoor moeten inzetten op flexwoningen en transformaties om snel en goedkoop woningen te bouwen; constaterende dat de regering binnenkort het nieuwe programma versnellen woningbouw opstart voor het verkorten van procedures rondom woningbouwprojecten voor flexwoningen; constaterende dat transformaties dit jaar achterlopen; verzoekt de regering om transformaties te laten aansluiten in het nieuwe programma versnellen woningbouw, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over de vierde tranche van de Woningbouwimpuls beschikbaar maken voor het bevorderen en versnellen van betaalbare woningbouw in kleinere kernen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin (Dossier 35925-XII)
Vervolgaanpak vuurtoren Kijkduin Brief regering ...

Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Peter de Groot en Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN PETER DE GROOT EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de treinverbinding van Zwolle via Enschede naar Münster de internationale reistijd kan verkorten; overwegende dat voor financiering van deze lijn internationale samenwerking vereist is; verzoekt de regering om bij de herziening van de TEN-T-verordening eind 2021 in overleg te treden met Duitse collega's en te bezien of deze verbinding meegenomen kan worden bij de brede prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (Dossier 35925-XII)
Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Naar aanleiding van de brief van 7 juli 2021 aan uw Kamer1 stuur ik u hierbij het draaiboek2 waarin de noodzakelijke activiteiten voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel staan beschreven. ...

Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN MINHAS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal agressie-incidenten richting ov-personeel het afgelopen jaar wederom is gestegen; overwegende dat het ov-personeel het wettelijke recht heeft op een veilige werkomgeving; overwegende dat er in 2015 een sociaal veiligheidsakkoord is gesloten; verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze persoonsgegevens van reizigers die zich misdragen in het openbaar vervoer, makkelijker kunnen worden gedeeld tussen ov-bedrijven, en de Kamer te informeren over hoe de regering dit wil bevorderen; verzoekt de regering tevens in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de vervoerders, het Openbaar Ministerie en de politie het lik-op-stukbeleid voor veelplegers op basis van de ZSM-aanpak – zorgvuldig, snel en op maat – te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Dossier 35925-XII)
Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Meerjarenplan 2022–2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. ...

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...