Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

10346 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel II komt te luiden: ARTIKEL II Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. ...

Inwerkingtreding Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren), (stb. 2011, 567) en overleg sector (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Brief regering; Inwerkingtreding Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren), (stb. 2011, 567) en overleg sector Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2011 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel levende dieren1 heb ik u toegezegd contact met de Europese Commissie (hierna: Commissie) te zullen opnemen over de datum van inwerkingtreding en u over de reactie van de Commissie te informeren. ...

Motie Omtzigt/Nepperus over het btw-tarief op paarden (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Motie; Motie Omtzigt/Nepperus over het btw-tarief op paarden Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NEPPERUS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat Nederland een verhoging van het btw-tarief op paarden eerder doorvoert dan Duitsland, Frankrijk en Ierland; constaterende, dat de Nederlandse paardensector daardoor te maken krijgt met een concurrentienadeel van ongeveer 12% ten opzichte van deze landen; van mening, dat daardoor eerlijke handel onmogelijk wordt gemaakt; verzoekt de regering om in overleg met de Europese Commissie en Duitsland, Frankrijk en Ierland tot een datum te komen waarop alle genoemde lidstaten de wetswijziging met betrekking tot het btw-tarief op paarden in werking moet treden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 juni 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In de considerans wordt «de Zesde BTW-Richtlijn» vervangen door: Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. 2 Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Post 4, onderdeel a, van tabel I, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968, komt te luiden: a. rundvee, schapen, geiten en varkens;. 3 Artikel II komt te luiden: ARTIKEL II Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. ...

Btw-tarief op paarden (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Brief regering; Btw-tarief op paarden Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 maart 2011Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met betrekking tot de aanpassing van het btw-tarief op levende dieren1 is aanhangig bij de Tweede Kamer. ...

Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Voorhangprocedure t.b.v. het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet (Dossier 30880)
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2011, inzake Wet herziening gerechtelijke kaart en de wetsvoorstellen Politiewet Kamerstuk recht rechtspraak Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 januari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 28 november 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening gerechtelijke kaart (32 891) en de wetsvoorstellen inzake de nieuwe Politiewet (30 880 en 32 822). ...

Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Schriftelijk oordeel over amendementen en moties bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Politiewet alsmede de Invoerings- en aanpassingswet Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november jl. heb ik een schriftelijk oordeel over de tijdens (en eventueel nog na) het overleg ingediende amendementen en moties aangekondigd. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 18 over bovenlokale afstemming (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 18 over bovenlokale afstemming Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Motie Van Raak/Hennis-Plasschaert over het uitvoeren van lokale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Van Raak/Hennis-Plasschaert over het uitvoeren van lokale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN HENNIS-PLASSCHAERT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te verzekeren dat, via de basisteams, elke gemeente voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft voor het uitvoeren van de lokale prioriteiten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over de bevoegdheid van regionale politie buiten hun regio (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over de bevoegdheid van regionale politie buiten hun regio Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Motie Çörüz c.s. over de werkgelegenheidseffecten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Çörüz c.s. over de werkgelegenheidseffecten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 44 MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S. ...

Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over bovenlokale afstemming (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. over bovenlokale afstemming Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S. ...

Amendement van het lid Çörüz c.s. over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Çörüz c.s. over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇÖRÜZ C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 31 oktober 2011 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de door de verschillende fracties gestelde vragen en naar voren gebrachte punten. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2011 Artikel 1 van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste lid, onder h, komt te luiden: h. politiechef: het hoofd van een regionale of landelijke eenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2011 Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Verwachte datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30880) (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Brief regering; Verwachte datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30880) Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2011 In de brief van 30 mei jl. van de griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie met kenmerk 2011Z10005/2011D28095 is gevraagd naar de (verwachte) datum van indiening van de nota van wijziging op het wetsvoorstel nationale politie (30 880). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 12 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 13 mei 2011 en het nader rapport d.d. 17 juni bij de nota van wijziging (Kamerstuk 30 880, nr. ...