Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20511 resultaten

Het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes
Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Defensie over het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes. ...

Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 (Dossier 34000-IV)
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2015 Van 12 tot 22 mei 2014 legde het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) een bezoek af aan Aruba, Bonaire, Curaçao en St Maarten. ...

Evaluatie justitiële rijkswetten (Dossier 34000-IV)
Evaluatie justitiële rijkswetten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met verwijzing naar toezeggingen aan uw Kamer, informeer ik u hierbij over de evaluatie van de justitiële rijkswetten. ...

Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao (Dossier 34000-IV)
Luchtkwaliteitsmetingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 Naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel woonachtig in Julianadorp, Curaçao, over de uitstoot van de Isla-raffinaderij heb ik vorig jaar overleg gehad met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, de heer Whiteman. ...

Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij (Dossier 34000-IV)
Onderzoek uitstoot Isla raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2014 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij op 11 september jl. in twee brieven vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek naar de uitstoot van de Isla raffinaderij op Curaçao. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-IX)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2015 In het ordedebat van 20 januari 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om in een brief te reageren op een artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over de vermogensongelijkheid in Nederland en op het rapport van Oxfam International over de groeiende vermogensongelijkheid in de wereld.1 Deze brief stuur ik mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2015 Vorig jaar heeft in Europees verband een herziening plaats gevonden van macro-economische data als bbp en bni als gevolg van de invoering van nieuwe internationale regels conform ESA2010 en de bronnenrevisie. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2014 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van fin van Financiën over de brief van 18 september 2014 over een analyse van kleine subsidies (subsidieverstrekkingen van € 25.000 of minder) (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...

Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Bij de Algemene financiële beschouwingen heeft het lid Merkies gevraagd (Handelingen II 2014/15, nrs. 2 en 3) om een nadere toelichting op figuur 1 uit de brief over vermogensongelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondergetekende van 16 september jl. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over de CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en bruto binnenlands product (bbp) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 mei 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 29 april 2015 over CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 26). ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” (Dossier 34000-IX)
Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft mij gevraagd naar de achtergrond van de ingebrekestelling 2012/4167 inzake de belasting op aandelen die gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen in het kader van fondsgebonden verzekeringen. ...

CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 In de brief van 29 april 2015 hebben wij u geïnformeerd over de CBS-bijstellingen van het bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) in 2011 en 2012 en de mogelijke gevolgen hiervan voor onder meer de afdrachten aan de Europese Unie. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 inzake De Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 augustus 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 1 juni 2015 over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 28) De vragen en opmerkingen zijn op 17 juni 2015 aan de Staatssecretaris van Financiën voorgelegd. ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt (Dossier 34000-IX)
Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2015 Hierbij informeer ik u over de stand van zaken bij de Koninklijke Munt (KNM). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 december 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5). ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...