Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden (Dossier 33161)
Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 12 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman dat regelt dat de voorgenomen verplichting voor gemeenten om een tegenprestatie in te voeren geen doorgang vindt (Dossier 33801)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman dat regelt dat de voorgenomen verplichting voor gemeenten om een tegenprestatie in te voeren geen doorgang vindt Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, vervalt. ...

Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan (Dossier 33801)
Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, vervalt. ...

Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten (Dossier 33801)
Gewijzigde motie van het lid Karabulut (t.v.v. 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten Motie (gewijzigd/nader) sociale zekerheid werkloosheid Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER. 53 Voorgesteld 11 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zich in de praktijk van tegenprestatie en werken met behoud van uitkering steeds meer gevallen van verdringing voordoen; constaterende dat het kabinet de mogelijkheden van het opleggen van een tegenprestatie wil verruimen; verzoekt de regering om, een verdringingstoets voor gemeenten op te stellen en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Karabulut dat de zoektermijn van vier weken schrapt voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering (Dossier 33801)
Amendement van het lid Karabulut dat de zoektermijn van vier weken schrapt voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering Amendement sociale zekerheid werkloosheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 16 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd (Dossier 33161)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 132 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1321 Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende: 2a. ...

Motie van de leden Karabulut en Kerstens over het beëindigen van de rijkscoördinatieregeling (Dossier 35570-X)
Motie van de leden Karabulut en Kerstens over het beëindigen van de rijkscoördinatieregeling Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van Defensie de rijkscoördinatieregeling van kracht heeft verklaard ten behoeve van de bouw en vestiging van een SMART-L-radar nabij Herwijnen in de gemeente West Betuwe; overwegende dat de gemeente en bewoners niet alleen beargumenteerde inhoudelijk-technische kritiek houden op de diverse aspecten van de rapporten die Defensie aanhaalt maar ook hebben aangekondigd een maximale procedure te zullen voeren; verzoekt de regering, de rijkscoördinatieregeling te beëindigen en af te zien van de vestigingsplaats voor de SMART-L-radar in Herwijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 68 over het o.a. vaststellen van criteria waaraan het lenen van geld en handelen op de financiële markt of in onroerend goed of grond, door toegelaten instellingen in het algemeen, moet voldoen (Dossier 32769)
Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 68 over het o.a. vaststellen van criteria waaraan het lenen van geld en handelen op de financiële markt of in onroerend goed of grond, door toegelaten instellingen in het algemeen, moet voldoen Amendement ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van de leden Bashir en Karabulut over het introduceren van een nieuwe vijfde schijf in de Wet inkomstenbelasting 2001 en in de Wet op de loonbelasting 1964 (Dossier 33003)
Amendement van de leden Bashir en Karabulut over het introduceren van een nieuwe vijfde schijf in de Wet inkomstenbelasting 2001 en in de Wet op de loonbelasting 1964 Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN KARABULUT Ontvangen 15 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, komt te luiden: A. ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers (Dossier 33436)
Motie van het lid Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat antikrakers een bruikleencontract hebben en daardoor in grote mate rechteloos wonen; overwegende dat er misstanden plaatsvinden zoals het overtreden van privacyregels of intimidatie van bewoners; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat geen nieuwe bruikleencontracten worden afgesloten en een overgangsregeling voor te leggen aan de Tweede Kamer voor zittende bewoners met bruikleencontracten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33446-(R1992))
Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie economie industrie internationaal internationale samenwerking Nr. 3 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 31764)
Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën 31 764Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008nr. 2BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 5 december 2008Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BashirSapVan DijckAgemaAzoughVan BommelBosmaBrinkmanDibiDiksJasper van DijkFritsmaVan GentGerkensVan GervenGesthuizenGrausHalsemaIrrgangJansenKantKarabulutLangkampVan LeeuwenLeijtenLempensLuijbenMadlenerMarijnissenPoldermanPoppeVan RaakRoemerDe RooijDe RoonSmitsVan VelzenVendrikUlenbeltWildersDe Wit ...