Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

194 resultaten

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er verspreid over heel Nederland buslijnen geschrapt worden; van mening dat dorpen en regio's buiten de grote steden ook goed bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer, en dat de coronacrisis dit niet nadelig mag beïnvloeden; overwegende dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding; verzoekt de regering het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer beter te monitoren en de Kamer te informeren over de hoeveelheid door corona uitgevallen buslijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering meer geld vrij te maken voor de instandhouding van infrastructuur en dit te dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omwonenden en medewerkers van Schiphol worden blootgesteld aan schadelijke concentraties van ultrafijnstof; van mening dat luchthavens hoofdverantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek en medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving; van mening dat de ambitie om pas in 2030 duurzaam te taxiën onnodig laat is; verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen om duurzaam taxiën zo veel mogelijk te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 is gerealiseerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid De Hoop c.s. over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 13 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 13 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 15 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 15 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van de leden Kwint en Alkaya over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO (Dossier 35925-VIII)
Amendement van de leden Kwint en Alkaya over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO Amendement begroting financiën Nr. 3 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN ALKAYA Ontvangen 21 september 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 900.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Alkaya 35925-VIII nr. 17 t.v.v. nr. 3 over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Alkaya 35925-VIII nr. 17 t.v.v. nr. 3 over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO Amendement begroting financiën Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 3 Ontvangen 2 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 420.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 (Dossier 35927)
Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 Motie belasting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton (Dossier 35927)
Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton Motie belasting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken (Dossier 35927)
Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen (Dossier 35927)
Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het afschaffen van de VPB voor DAEB activiteiten van toegelaten instellingen Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA Ontvangen 22 september 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IX wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan het slot van artikel 7, tweede lid, wordt ingevoegd «, met dien verstande dat voor verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, het belastbare bedrag de in een jaar genoten belastbare winst uit andere activiteiten dan diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet is verminderd met de op de voet van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet (Dossier 35927)
Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 27 over het afschaffen van de innovatiebox (Dossier 35927)
Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 27 over het afschaffen van de innovatiebox Amendement belasting financiën Nr. 51 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 10 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IX worden voor onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende: aA Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...