Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

120 resultaten

Het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam
Vragen van het lid De Wit (SP) aan de Minister van Justitie over het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam (ingezonden 13 maart 2009). ...

Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 Motie begroting defensie financiën geluid internationaal natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 76MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN VAN GENTVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat:– de motie-Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. ...

Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) (Dossier 31700-XI)
Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) Motie (gewijzigd/nader) begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 81GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 77Voorgesteld 10 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nóg een regio;verzoekt de regering af te zien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld Motie begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 77MOTIE VAN HET LID DE WITVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nog een regio;spreekt uit dat de Nederlandse regering afziet van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN SCHOUW Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het in stand houden van de toegang tot de rechter en een kwalitatief goed stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een publieke taak is; overwegende dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre de toegang tot de rechtsbijstand en tot de rechter wordt beperkt door de komende bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand wat betreft de toegankelijkheid tot rechtshulp en het recht en de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland (Dossier 33400-VI)
Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie De Wit over de zaak-Lucia de Berk (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit over de zaak-Lucia de Berk Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DE WIT Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Lucia de Berk na een aanvankelijke veroordeling naar aanleiding van een herzieningsverzoek op 14 april 2010 door het gerechtshof werd vrijgesproken; overwegende dat er in deze zaak ernstige tekortkomingen te constateren zijn waar het betreft het optreden van de politie, het Openbaar Ministerie, de rechters en de ingeschakelde deskundigen; van mening dat er aanleiding is, deze zaak te evalueren teneinde daaruit voor de toekomst lessen te trekken; verzoekt de regering, een evaluatie te doen houden en de Kamer hierover te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Wit over minder streng vasthouden aan de eis van het strafrestant (Dossier 33486-(R1994))
Motie De Wit over minder streng vasthouden aan de eis van het strafrestant Motie recht strafrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE WIT Voorgesteld 19 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland streng blijft vasthouden aan de eis dat een gedetineerde Nederlander in het buitenland slechts voor overbrenging naar een Nederlandse gevangenis in aanmerking komt bij een strafrestant van vier tot zes maanden, vanwege het belang van resocialisatie; constaterende dat het vasthouden aan deze eis van het strafrestant ertoe leidt dat Nederlanders vrijwel steeds in de buitenlandse cel blijven zitten, waarmee het belang van de resocialisatie in het geheel niet gediend is; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om minder streng vast te houden aan de eis van het strafrestant, bijvoorbeeld door buitenlandse straffen zodanig om te zetten dat er steeds sprake is van een strafrestant van enkele maanden dat dan in Nederland gebruikt kan worden om de gedetineerde voor te bereiden op terugkeer in de samenleving, over dat onderzoek de Kamer te berichten en met voorstellen te komen waardoor meer gedetineerde Nederlanders in het buitenland gebruik kunnen maken van de verdragen inzake overbrenging van gevonniste personen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32203)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur en recreatie recht religie strafrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 april 2012 Inleiding Precies 80 jaar geleden, in 1932, werd het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van smalende godslastering ingediend en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. ...

Voorstel van wet (Dossier 32203)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Geleidende brief (Dossier 32203)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 6 november 2009Hierbij doen wij u een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering.Van der HamDe WitTeeven ...

Motie van het lid De Wit over een minimale contactfrequentie (Dossier 33054)
Motie van het lid De Wit over een minimale contactfrequentie Motie ...

Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden (Dossier 31700-VII)
Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden Motie begroting financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 63MOTIE VAN HET LID VAN BEEK C.S.Voorgesteld 19 februari 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de «sinterklaasaffaire» in de gemeente Echt-Susteren zeer slecht is voor het aanzien van het openbaar bestuur;overwegende, dat dit aanzien niet wordt hersteld door het nemen van een aantal raadsbesluiten waarin achteraf een juridische basis wordt verstrekt aan onrechtmatige giften;van oordeel, dat het geld dat onrechtmatig uit de gemeentekas is onttrokken, dient te worden teruggestort;verzoekt het kabinet het daartoe te leiden dat maatregelen worden genomen opdat de gelden door de daarvoor verantwoordelijken worden teruggestort;verzoekt het kabinet om in overleg met de commissaris van de Koningin van Limburg te voorkomen dat achteraf door gemeenteraadsbesluiten de indruk wordt gewekt dat alles weer is gladgestreken,en gaat over tot de orde van de dag.Van BeekDe WitAzough ...