Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Verslag (Dossier 31707)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 6VERSLAGVastgesteld 9 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave 1.Inleiding12.Aanleiding wetsvoorstel: de arbeidsmarkt voor ouderen43.Het nieuwe systeem van premiekortingen voor ouderen54.Gevolgen voor het wetsvoorstel STAP, samenhang instrumentarium85.Financiële effecten86.Toetsen UWV, Belastingdienst en ketenbureau107.Artikelsgewijs111. ...

Verslag (Dossier 31713)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 713Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werkennr. 4VERSLAGVastgesteld 31 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.1. ...

Verslag (Dossier 31767)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) werk werkgelegenheid 31 767Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozennr. 4VERSLAGVastgesteld 17 december 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.ALGEMEEN11. ...

Verslag (Dossier 31775)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid 31 775Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)nr. 6VERSLAGVastgesteld 27 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave1. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 31792-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 792 XVWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 4VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 december 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,De WitAdjunct-griffier van de commissie,Van de Wiel1Uit de Najaarsnota (Kamerstuk 31 792) blijkt dat in de uitgaven onder het SZA-kader ook wijzigingen zijn verwerkt die voortvloeien uit de opzet van extra mobiliteitscentra en uit de invoering van werktijdverkorting; in hoeverre komen deze ten laste van de SZW-begroting 2008 en in hoeverre ten laste van de fondsen? ...

Verslag (Dossier 31811)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid rijksoverheid sociale zekerheid werk 31 811Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)nr. 6VERSLAGVastgesteld 29 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave:1. ...

Verslag (Dossier 31514)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 6VERSLAGVastgesteld 23 september 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Verslag (Dossier 31525)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid 31 525Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontnemingnr. 5VERSLAGVastgesteld 3 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave   Algemeen2  HOOFDSTUK I. ...

Verslag (Dossier 31537)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid 31 537Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturennr. 6VERSLAGVastgesteld 27 april 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de initiatiefnemers de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zullen beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave: blz.1. ...

Verslag (Dossier 31548)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 548Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen)nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.1. ...

Verslag (Dossier 31559)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid 31 559Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstandnr. 6VERSLAGVastgesteld 30 september 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.ALGEMEENDe leden van de SP-fractie delen het streven naar «juridische opschoning» van de Invoeringswet Werk en bijstand (IWWB). ...

Verslag (Dossier 31567)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap 31 567Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)nr. 7VERSLAGVastgesteld 30 september 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid. ...

Verslag van een wetgeveningsoverleg over Wet participatiebudget en andere wetten (Dossier 31567)
Verslag van een wetgeveningsoverleg over Wet participatiebudget en andere wetten Verslag van een wetgevingsoverleg beroepsonderwijs bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap 31 567Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)nr. 24VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 6 november 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 3 november 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie, staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet participatiebudget.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,De WitDe griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Van de WielStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en WerkgelegenheidMaandag 3 november 2008 10.00 uurDe voorzitter: JonkerAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Van Gent, Jonker, Spekman, Spies en Ulenbelt,en mevrouw Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) (31567);het wetsvoorstel horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen)(31548);het wetsvoorstel regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)(31577);Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31707).De voorzitter:Ik heet u van harte welkom. ...

Verslag (Dossier 31577)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 31 577Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie)nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1.Inleiding12.Loonkostensubsidie UWV23.Participatieplaatsen84.Commentaren12ARTIKELSGEWIJS121. ...

Verslag (Dossier 31586)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid 31 586Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregelingnr. 6VERSLAGVastgesteld 8 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (Dossier 31700-E)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 EVaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2009nr. 4VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 5 november 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,De WitAdjunct-griffier van de commissie,Van de Wiel1Waar komen de jaarlijkse bijdragen precies vandaan, gelezen de Memorie van Toelichting dat het AOW fonds zijn voeding krijgt vanuit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en door middel van rentevergoedingen over de aanwezige saldi van het fonds én dat stortingen in het spaarfonds leiden niet tot een belasting van het begrotingssaldo? ...

verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XV)
verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 12VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 5 november 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,De WitAdjunct-griffier van de commissie,Van de Wiel1Zijn er cijfers van toegepaste sancties in verband met uitkeringen over de afgelopen twee jaar? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 51VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 24 november 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 19 november 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,De WitAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Van de WielStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en WerkgelegenheidWoensdag 19 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: BlokAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Blok, Tony van Dijck, Van Hijum, Spekman en Ulenbelt,en de heer Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (31700-XV);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (31700-E).De voorzitter:Ik open dit wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de de afschaffing van de AOW-partnertoeslag (Dossier 31700-XV)
Verslag van een schriftelijk overleg over de de afschaffing van de AOW-partnertoeslag Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media ouderen sociale zekerheid 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 11VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 23 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, heeft over de brief d.d. 1 september 2008 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de communicatiecampagne met betrekking tot de afschaffing van de AOW-partnertoeslag (31 200 XV, nr. ...

Verslag (Dossier 31833)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk werkgelegenheid 31 833Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslagnr. 5VERSLAGVastgesteld 12 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, en de vaste commissie voor Justitie2, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, hebben de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, achten de commissies hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...