Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

558 resultaten

Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over betere monitoring van het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er verspreid over heel Nederland buslijnen geschrapt worden; van mening dat dorpen en regio's buiten de grote steden ook goed bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer, en dat de coronacrisis dit niet nadelig mag beïnvloeden; overwegende dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de beschikbaarheidsvergoeding; verzoekt de regering het voorzieningenniveau in het stads- en streekvervoer beter te monitoren en de Kamer te informeren over de hoeveelheid door corona uitgevallen buslijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bereikbaarheid in de regio meer investeringen verdient; verzoekt de regering af te zien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd en dat geld te besteden aan bereikbaarheid in de regio, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering meer geld vrij te maken voor de instandhouding van infrastructuur en dit te dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omwonenden en medewerkers van Schiphol worden blootgesteld aan schadelijke concentraties van ultrafijnstof; van mening dat luchthavens hoofdverantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek en medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving; van mening dat de ambitie om pas in 2030 duurzaam te taxiën onnodig laat is; verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen om duurzaam taxiën zo veel mogelijk te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 is gerealiseerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars als Nationale Nederlanden hebben aangekondigd in het nieuwe pensioenstelsel op jacht te gaan naar de 340 miljard euro pensioengeld die bij ondernemingspensioenfondsen zit; verzoekt de regering te onderzoeken wat de rol van verzekeraars wordt in het nieuwe pensioenstelsel, welke effecten dit heeft voor deelnemers en hoe de zeggenschap van werkenden en gepensioneerden over hun eigen pensioengeld geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt; constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen; constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt; verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over ondernemers in de grensstreken weer in staat stellen te concurreren (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over ondernemers in de grensstreken weer in staat stellen te concurreren Motie belasting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 22 januari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de recente lastenverzwaringen nadelige effecten hebben voor ondernemers, met name in de grensstreken; van mening dat ondernemers in de grensstreken door deze lastenverzwaringen amper nog kunnen concurreren met ondernemers aan de andere kant van de grens; verzoekt de regering, de nodige maatregelen te nemen die ondernemers in de grensstreken in staat stellen weer te concurreren met hun collega's in de buurlanden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie (Dossier 34002)
Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie Motie belasting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige termijn van de conserverende aanslag die in het geval van emigratie wordt opgelegd aan de aanmerkelijkbelanghouder ziet op een periode van tien jaar; overwegende dat deze tienjaarstermijn onvoldoende afschrikwekkend blijkt om fiscaal gedreven emigratie van besloten vennootschappen tegen te gaan; voorts overwegende dat er nog andere manieren zijn om de conserverende aanslag bij fiscaal gedreven emigratie te ontgaan, zoals uitkering van minder dan 90% van de winstreserves of het tussenschuiven van een jurisdictie zonder dividendbelasting zoals Malta; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan door aanscherping van artikel 25 van de Invorderingswet en opname van een bepaling in hoofdstuk III van de Wet Vpb analoog aan artikel 7.5, lid 7, van de Wet IB; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het voorjaar van 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over progressieve belasting op vermogen (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over progressieve belasting op vermogen Motie belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat diverse belastingen al progressief zijn; spreekt uit dat de toekomstige belasting op vermogen en/of vermogenswinsten ook progressief moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over belasten van het werkelijke rendement op vermogen (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over belasten van het werkelijke rendement op vermogen Motie belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, zo snel als mogelijk met voorstellen te komen om werkelijk genoten rendement op vermogen te belasten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 Motie begroting defensie financiën geluid internationaal natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 76MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN VAN GENTVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat:– de motie-Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. ...

Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) (Dossier 31700-XI)
Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) Motie (gewijzigd/nader) begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 81GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 77Voorgesteld 10 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nóg een regio;verzoekt de regering af te zien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld Motie begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 77MOTIE VAN HET LID DE WITVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nog een regio;spreekt uit dat de Nederlandse regering afziet van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen (Dossier 31700-XVII)
Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen Motie begroting financiën jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 19MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van (alleenstaande) moeders die gedetineerd zijn een groot risico lopen probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar de criminaliteit;constaterende, dat er geen visie is over de manier waarop schade in de opvoed situatie, tijdens en na detentie tot het minimum kan worden beperkt;constaterende, dat er momenteel niet voor alle moeders en kinderen tijdens en na detentie ondersteuning beschikbaar is;verzoekt de minister op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;verzoekt de minister tevens zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten,en gaat over tot de orde van de dag.BouwmeesterLangkampDezentjé Hamming-BlueminkVoordewindSterk ...

Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen Motie begroting financiën huisvesting organisatie en beleid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 15MOTIE VAN HET LID JANSENVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit de toezichtbrieven van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting blijkt dat een aantal corporaties in de 40 Vogelaarwijken onvoldoende presteert in relatie tot hun financiële mogelijkheden;van mening, dat het onacceptabel is dat dergelijke corporaties vrijstelling hebben voor het betalen van de projectsteunheffing en dat zij gebruik kunnen maken van projectsteun in het kader van de wijkaanpak, die mede betaald wordt door armere corporaties elders in Nederland;verzoekt de regering om het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting zodanig te wijzigen dat de vrijstelling voor de projectsteunheffing van woningcorporaties uit de C-categorie (die niet presteren naar vermogen) met bezit in de 40 wijken ongedaan wordt gemaakt en dat zij geen beroep kunnen doen op projectsteun,en gaat over tot de orde van de dag.Jansen ...