Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

66 resultaten

Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen (Dossier 31700-XVII)
Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen Motie begroting financiën jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 19MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van (alleenstaande) moeders die gedetineerd zijn een groot risico lopen probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar de criminaliteit;constaterende, dat er geen visie is over de manier waarop schade in de opvoed situatie, tijdens en na detentie tot het minimum kan worden beperkt;constaterende, dat er momenteel niet voor alle moeders en kinderen tijdens en na detentie ondersteuning beschikbaar is;verzoekt de minister op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;verzoekt de minister tevens zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten,en gaat over tot de orde van de dag.BouwmeesterLangkampDezentjé Hamming-BlueminkVoordewindSterk ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Geleidende brief (Dossier 32203)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 6 november 2009Hierbij doen wij u een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering.Van der HamDe WitTeeven ...

Gewijzigde motie Bashir/Aptroot (t.v.v. die gedrukt onder nr. 22) over opgevoerde brommers en scooters (Dossier 33000-XII)
Gewijzigde motie Bashir/Aptroot (t.v.v. die gedrukt onder nr. 22) over opgevoerde brommers en scooters Motie (gewijzigd/nader) ...

Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61) (Dossier 36418)
Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. (Dossier 36418)
Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. ...

Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN ALKAYA Ontvangen 20 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, wordt het tweede percentage verhoogd met 0,61 procentpunt. ...

Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen (#:-)
Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de motie-Visser (29 398, nr. 551) en de gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over veilige inrichting van de N-wegen (34 775 XII, nr. 57); verzoekt de regering, in het kader van het programma Meer Veilig een prioritering aan te brengen van aanpak van N-wegen, uitgaande van aantal en aard van ongevallen, mate van cofinanciering en via het principe van werk met werk maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand (#:-)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van de leden Laçin en Remco Dijkstra over de overlast door de A8 (#:-)
Motie van de leden Laçin en Remco Dijkstra over de overlast door de A8 Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de A8 bij de huidige verkeersstroom voor overlast zorgt omdat de inrichting niet compleet is; overwegende dat de actiegroep A8-Coenbrug al lange tijd pleit voor verbeteringen; verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met de actiegroep A8-Coenbrug over de geluidsoverlast en mogelijke oplossingen te delen met de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging (#:-)
Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. ...

Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden (Dossier 31700-VII)
Motie Van Beek c.s. over het terugstorten van de onrechtmatig uit de gemeentekas onttrokken gelden Motie begroting financiën organisatie en beleid 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 63MOTIE VAN HET LID VAN BEEK C.S.Voorgesteld 19 februari 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de «sinterklaasaffaire» in de gemeente Echt-Susteren zeer slecht is voor het aanzien van het openbaar bestuur;overwegende, dat dit aanzien niet wordt hersteld door het nemen van een aantal raadsbesluiten waarin achteraf een juridische basis wordt verstrekt aan onrechtmatige giften;van oordeel, dat het geld dat onrechtmatig uit de gemeentekas is onttrokken, dient te worden teruggestort;verzoekt het kabinet het daartoe te leiden dat maatregelen worden genomen opdat de gelden door de daarvoor verantwoordelijken worden teruggestort;verzoekt het kabinet om in overleg met de commissaris van de Koningin van Limburg te voorkomen dat achteraf door gemeenteraadsbesluiten de indruk wordt gewekt dat alles weer is gladgestreken,en gaat over tot de orde van de dag.Van BeekDe WitAzough ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen (Dossier 35000-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...