Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Motie van de leden Laçin en Remco Dijkstra over de overlast door de A8 (#:-)
Motie van de leden Laçin en Remco Dijkstra over de overlast door de A8 Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN REMCO DIJKSTRA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de A8 bij de huidige verkeersstroom voor overlast zorgt omdat de inrichting niet compleet is; overwegende dat de actiegroep A8-Coenbrug al lange tijd pleit voor verbeteringen; verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met de actiegroep A8-Coenbrug over de geluidsoverlast en mogelijke oplossingen te delen met de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kröger c.s. over een treintraject tussen Utrecht en Breda (#:-)
Motie van het lid Kröger c.s. over een treintraject tussen Utrecht en Breda Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID KRÖGER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de trein op veel routes een prima alternatief is voor de auto, behalve daar waar geen trein rijdt; constaterende dat er een belangrijke schakel in ons railnetwerk ontbreekt, tussen Utrecht en Breda; verzoekt de regering om, te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is voor dit traject en bij dit onderzoek een bredere kosten-batenafweging te maken, met daarin niet alleen de directe kosten en de tijdwinst, maar ook minder files, meer verkeersveiligheid en klimaatwinst; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over de aanpak van opkomende stoffen in relatie tot (drink)waterkwaliteit (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over de aanpak van opkomende stoffen in relatie tot (drink)waterkwaliteit Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van de leden Van Brenk en Laçin over verbetering van de kennisdeling over gevaarlijke stoffen (#:-)
Motie van de leden Van Brenk en Laçin over verbetering van de kennisdeling over gevaarlijke stoffen Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN LAÇIN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor de gezondheid van de mens en het ecologisch systeem van belang is dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater; overwegende dat het momenteel niet verplicht is voor bedrijven om relevante kennis over gevaarlijke stoffen te delen; overwegende dat de REACH-verordening hier niet volledig in voorziet omdat zij alleen toetst aan volksgezondheid en niet aan drinkwater; verzoekt de regering, te streven naar een verbetering van de kennisdeling over gevaarlijke stoffen, zo mogelijk in Europees verband, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Laçin en Van Raan over nieuwe investeringen uit het Infrastructuurfonds (#:-)
Motie van de leden Laçin en Van Raan over nieuwe investeringen uit het Infrastructuurfonds Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN RAAN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet 2 miljard euro extra investeert in de infrastructuur; constaterende dat bij nieuwe projecten dit echter nog steeds volgens de ouderwetse verdeelsleutel gaat, waarbij het merendeel van de investeringen in asfalt gaat zitten; overwegende dat gelet op de opgaven voor mobiliteit er continu een afweging gemaakt moet kunnen worden over hoe middelen ingezet worden; verzoekt de regering, bij nieuwe investeringen vanuit het Infrastructuurfonds open te staan voor een verdeling van middelen die aansluit bij de infrastructurele opgave, waarbij de impact op milieu en klimaat zwaar wordt meegewogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over de inzameling van kleine plastic flesjes (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over de inzameling van kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van de leden Van Raan en Laçin over een verbeterplan voor de luchtkwaliteit (#:-)
Motie van de leden Van Raan en Laçin over een verbeterplan voor de luchtkwaliteit Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAÇIN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering meermaals heeft uitgesproken te streven naar de waarden die de WHO voorschrijft op het gebied van luchtkwaliteit; constaterende dat het vergunnen van activiteiten die een verslechtering opleveren van de luchtkwaliteit, een tegengestelde beweging is; verzoekt de regering, bij te verlenen vergunningen in gebieden waar de luchtkwaliteit zich tussen de EU-norm en de WHO-waarden bevindt, als voorwaarde te stellen dat een verbeterplan wordt opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren richting de WHO-waarden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Laçin en Van Raan over de bezuiniging op de inspectie (#:-)
Motie van de leden Laçin en Van Raan over de bezuiniging op de inspectie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN RAAN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder de noemer risicogestuurd toezicht er fors bezuinigd is op de ILT; constaterende dat als gevolg hiervan het veld zich beklaagt over het gebrek aan kennis en capaciteit bij de ILT; overwegende dat dit ertoe leidt dat er te weinig misstanden worden opgespoord en aangepakt zoals bijvoorbeeld blijkt in de transportsector en bij lozingen van chemische stoffen; verzoekt de regering om, voor de Voorjaarsnota met een voorstel te komen om de bezuiniging van het vorig kabinet op de ILT terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over differentiatie in de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven (#:-)
Motie van het lid Van Raan c.s. over differentiatie in de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over de luchtkwaliteitsnormen (#:-)
Motie van het lid Van Raan c.s. over de luchtkwaliteitsnormen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de sollicitatieplicht voor 60-plussers (#:-)
Motie van het lid Van Kent over de sollicitatieplicht voor 60-plussers Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel oudere werklozen ontelbare sollicitaties hebben verstuurd waar zij in de meeste gevallen niet eens een reactie op krijgen; verzoekt de regering, de sollicitatieplicht voor ouderen vanaf 60 jaar af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het minimumtarief voor zzp'ers (#:-)
Motie van het lid Özdil c.s. over het minimumtarief voor zzp'ers Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van het lid Van Kent c.s. over 1 miljard om eerder stoppen met werken mogelijk te maken (#:-)
Motie van het lid Van Kent c.s. over 1 miljard om eerder stoppen met werken mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over voldoende budget voor meer salaris en minder werkdruk (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over voldoende budget voor meer salaris en minder werkdruk Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie (#:-)
Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, indien zij besluit om de manier van verdeling van de pensioenpremie tussen jong en oud af te schaffen, de rekening hiervan niet bij werknemers en gepensioneerden te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over schrappen van de bezuiniging op mensen met een beperking (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over schrappen van de bezuiniging op mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over uitwerken van scenario's voor eerder stoppen met werken (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over uitwerken van scenario's voor eerder stoppen met werken Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vooral mensen in zware beroepen niet altijd kunnen doorwerken tot de verhoogde AOW-leeftijd; overwegende dat het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren snel toeneemt; van mening dat eerder stoppen met werk niet alleen haalbaar moet zijn voor wie rijk en gezond is; verzoekt de regering, in overleg met de sociale partners een aantal scenario's uit te werken om eerder stoppen met werk mogelijk te maken voor de groepen waarvoor dat nodig is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging (#:-)
Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. ...