Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

8338 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Tweede nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk nr. 11TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota van wijziging Kamerstuk nr. 9NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 21 september 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:In artikel I, onderdeel 2, wordt «aantrekkingskracht is» vervangen door: aantrekkingskracht geheel of nagenoeg geheel is.ToelichtingNaar aanleiding van opmerkingen in het verslag hebben de indieners besloten de zinsnede «geheel of nagenoeg geheel» uit de bestaande toerismebepaling alsnog op te nemen.Van der VliesGesthuizen ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk nr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 september 2009INLEIDINGDe indieners hebben met dankbaarheid kennis genomen van de reacties op het voorliggende wetsvoorstel, dat beoogt de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet te verduidelijken. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. over een minimumnorm voor het aantal agenten dat beschikbaar is voor de uitvoering van de lokale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. over een minimumnorm voor het aantal agenten dat beschikbaar is voor de uitvoering van de lokale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie Van Raak over de voorgenomen bezuinigingen (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Van Raak over de voorgenomen bezuinigingen Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de voorgenomen bezuinigingen naar aanleiding van de invoering van de nationale politie pas door te voeren als daadwerkelijk efficiencyvoordelen worden behaald, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Raak/Hennis-Plasschaert over het uitvoeren van lokale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Van Raak/Hennis-Plasschaert over het uitvoeren van lokale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN HENNIS-PLASSCHAERT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te verzekeren dat, via de basisteams, elke gemeente voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft voor het uitvoeren van de lokale prioriteiten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Kuiken c.s. over de berekening van de actuele politiesterkte (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Kuiken c.s. over de berekening van de actuele politiesterkte Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Motie Van Raak over een sollicitatieprocedure voor regionale politiechefs (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Van Raak over een sollicitatieprocedure voor regionale politiechefs Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een sollicitatieprocedure te volgen voor de aanstelling van de regionale politiechefs en hierbij rekening te houden met de wijze waarop kandidaten eerder binnen de politie leiding hebben gegeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van Raak over het vaststellen van een minimumnorm voor het aantal agenten dat beschikbaar is voor de uitvoering van de lokale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Van Raak over het vaststellen van een minimumnorm voor het aantal agenten dat beschikbaar is voor de uitvoering van de lokale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN RAAK Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In hoofdstuk 3, afdeling 3.2, paragraaf 3.2.3, wordt aan artikel 36 een volzin toegevoegd, luidende: Deze regels omvatten in elk geval een norm voor de beschikbaarheid van ambtenaren van politie die, gerelateerd aan het aantal inwoners, als onderdeel van een basiseenheid ten behoeve van een gemeente ten minste beschikbaar zijn voor de uitvoering van de politietaak. ...

Amendement van het lid Van Raak over de regionale onderdelen (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Van Raak over de regionale onderdelen Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK Ontvangen 10 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 1 wordt aan het slot een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid van Raak over invulling van de territoriale onderdelen via gemeentegrenzen (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid van Raak over invulling van de territoriale onderdelen via gemeentegrenzen Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK Ontvangen 10 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 13, eerste lid, vervalt de zinsnede: geheel of ten dele. ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid nr. 16GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10Voorgesteld 3 juni 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat gehandicapten die in een parkeergarage parkeren hier nog steeds voor moeten betalen wat soms moeizaam gaat;verzoekt de regering zich er maximaal voor in te spannen om het gratis parkeren voor gehandicapten in gemeentelijke parkeergarages mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.RoemerVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid nr. 10MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN VAN GENTVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat gehandicapten die in een parkeergarage parkeren hier nog steeds voor moeten betalen wat soms moeizaam gaat;constaterende, dat een deel van de parkeergarages in handen van de overheid is en gratis parkeren hierin afdwingbaar is;verzoekt de regering zich er maximaal voor in te spannen om het gratis parkeren voor gehandicapten in gemeentelijke parkeergarages mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.RoemerVan Gent ...

officiële publicatie (Dossier 30879)
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten) Kamerstuk belasting financiën organisatie en beleid verkeer weg zorg en gezondheid nr. 11MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN VAN GENTVoorgesteld 27 mei 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat steeds meer gemeenten ook gebruikmaken van digitale parkeerhandhaving, waardoor de gehandicaptenparkeerkaart niet herkend wordt;verzoekt de regering de nationale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten gekoppeld aan een nummerbord ook digitaal te maken en aan de gemeenten te verstrekken teneinde de digitale parkeerhandhaving efficiënter te maken,en gaat over tot de orde van de dag.RoemerVan Gent ...

Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over actief handhaven van het uitbreidingsverbod (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Motie; Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over actief handhaven van het uitbreidingsverbod Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN FUTSELAAR Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitbreiden van nertsenfokkerijen sinds 2013 is verboden; constaterende dat sinds 2013 ondanks het verbod sommige nertsenbedrijven met duizenden fokteven zijn uitgebreid, maar dat is besloten geen vervolging in te stellen; verzoekt de regering, het uitbreidingsverbod van de Wet verbod pelsdierhouderij actief te gaan handhaven; verzoekt de regering voorts, (alsnog) op te treden tegen geconstateerde illegale uitbreidingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over de nulmeting van het aantal gehouden nertsen (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Motie; Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over de nulmeting van het aantal gehouden nertsen Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN FUTSELAAR Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitbreiden van nertsenfokkerijen sinds 2013 is verboden; overwegende dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een nulmeting is uitgevoerd van het aantal nertsen per bedrijf; verzoekt de regering de resultaten van deze nulmeting naar de Kamer te sturen en de Kamer te informeren over het verloop van het aantal gehouden nertsen in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over dierenwelzijn in nertsenfokkerijen (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij); Motie; Motie van de leden Ouwehand en Futselaar over dierenwelzijn in nertsenfokkerijen Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN FUTSELAAR Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er zorgen zijn over het welzijn van dieren in de nertsenfokkerij; constaterende dat dierenwelzijnsorganisaties misstanden als dierenmishandeling en verwaarlozing hebben aangetoond bij enkele nertsenfokkerijen; constaterende dat als de NVWA al onderzoek instelt naar dierenwelzijnsovertredingen op nertsenfokkerijen, de opgelegde maatregelen nauwelijks tot niet afschrikwekkend zijn; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de NVWA controles uitvoert op het welzijn van dieren in nertsenfokkerijen; verzoekt de regering tevens, ervoor zorg te dragen dat geconstateerde overtredingen serieus worden bestraft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij (Dossier 30826)
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) ; Brief lid / fractie; Stand van zaken i.v.m. de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 28 BRIEF VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIJSSELBLOEM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2011 Bij brief van 14 september 2011 heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om te stand van zaken te vernemen met betrekking tot de tweede novelle van de Wet verbod pelsdierhouderij (kamerstuk 30 826). ...

officiële publicatie (Dossier 30826)
Voorstel van het lid van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij Kamerstuk dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu nr. 19MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.Voorgesteld 18 juni 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voor consumenten volstrekt onduidelijk is of producten die gekocht worden, bont bevatten of imitatie zijn;constaterende, dat het Textielartikelenbesluit van de Warenwet uit 1974 geen bepalingen heeft over het etiketteren van bont en dat etikettering momenteel enkel op vrijwillige basis gebeurt;verzoekt de regering een etiketteringsplicht voor bont in te voeren,en gaat over tot de orde van de dag.GerkensVan GentOuwehandJacobi ...

officiële publicatie (Dossier 30693)
Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen; Motie om de 'Balkenendenorm' niet hoger te maken dan het salaris van de minister-president Kamerstuk nr. 19MOTIE VAN HET LID RAAKVoorgesteld 13 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering de zogenoemde «Balkenendenorm» niet hoger te maken dan het inkomen van de minister-president,en gaat over tot de orde van de dag.Van Raak ...