Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

353 resultaten

Verslag (Dossier 33852-(R2023))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 maart 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN JADNANANSING Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel B, wordt aan artikel 21, derde lid, onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel c door een komma en de punt aan het einde van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34013)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34059)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 december 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 114 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 januari 2012 inzake het rapport «Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht» (Kamerstuk 33 000 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 84 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de brief van 27 juli 2010 inzake de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Kamerstuk 32 123 VI, nr. 121). ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Motie Van der Ham/ Jadnanansing over toptrajecten (Dossier 32253)
Motie Van der Ham/ Jadnanansing over toptrajecten Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JADNANANSING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een toenemend aantal universiteiten toptrajecten ontwikkelt naast het reguliere programma;verzoekt de regering erop toe te zien dat de extra bestedingen voor toptrajecten niet ten koste gaan van het reguliere traject,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamJadnanansing ...

Motie Jadnanansing/ Jasper van Dijk over overhead in het onderwijs (Dossier 32253)
Motie Jadnanansing/ Jasper van Dijk over overhead in het onderwijs Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er op dit moment breed aandacht is voor inhoud en mate van overhead bij hoger onderwijsinstellingen;constaterende, dat de regering hierbij andere definities en percentages hanteert dan hogeronderwijsinstellingen en onderzoeksbureaus die onderzoek hebben gedaan naar inhoud en mate van overhead; overwegende, dat de onderzoekcijfers die de regering op dit terrein hanteert niet alleen afwijken maar ook sterk verouderd zijn; van mening, dat er snel duidelijkheid moet komen over wat breed verstaan moet worden onder het begrip «overhead» en dat er een overzicht komt van de mate van overhead bij onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs; spreekt uit, dat de Algemene Rekenkamer onafhankelijk onderzoek dient te doen naar overhead in het Nederlands hoger onderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.JadnanansingJasper van Dijk ...

Motie Jadnanansing/ Van der Ham over een investeringsagenda (Dossier 32253)
Motie Jadnanansing/ Van der Ham over een investeringsagenda Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN VAN DER HAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er brede overeenstemming bestaat over de ambitie om tot de wereldwijde onderwijs top vijf te behoren;constaterende, dat de regering op diverse terreinen binnen het hoger onderwijs bezuinigingen doorvoert die hun weerslag vinden bij onderwijsinstellingen, personeel en studenten; overwegende, dat de regering aangeeft dat hier op termijn investeringen en intensiveringen tegenover komen te staan;van mening, dat er behoefte is aan een helder overzicht van de aard en omvang alsmede de termijn waarop investeringen en intensiveringen zullen plaatsvinden; verzoekt de regering om voor de zomer van 2011 met een uitgewerkte investeringsagenda voor deze kabinetsperiode te komen,en gaat over tot de orde van de dag.JadnanansingVan der Ham ...

Motie Van der Ham c.s. over het rapport-Veerman (Dossier 32253)
Motie Van der Ham c.s. over het rapport-Veerman Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Klaver c.s. over de toegang tot het hoger onderwijs (Dossier 32253)
Motie Klaver c.s. over de toegang tot het hoger onderwijs Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Verslag (Dossier 33486-(R1994))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 15 maart 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33498)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33603)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 mei 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 33662)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33662)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 september 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33697)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...