Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

611 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 34010)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34010)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34010)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34010)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34141-(R2047))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht landbouw planten recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 34141-(R2047))
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht landbouw planten recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van Raad van State (van het Koninkrijk) wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) 1. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34141-(R2047))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet burgerlijk recht landbouw planten recht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam (Dossier 31700-VIII)
Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 225BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2009In een overleg met uw Kamer op 8 april 2009 is er gesproken over vroeg vreemdetalenonderwijs (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Verslag (Dossier 31832)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 16 december 2010De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar procedurevergadering van 2 juli jl. de datum voor de inbreng voor het verslag over de nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33322)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging landbouw organisatie en beleid Nr. 19 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 september 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel F, vervalt in het voorgestelde artikel 33a, zevende lid, de zinsnede «, teneinde te voorkomen dat deze de overgedragen dierlijke meststoffen overdraagt met het oog op het aanbrengen van de dierlijke meststoffen op of in landbouwgrond». ...

Nota van wijziging (Dossier 33322)
Nota van wijziging Nota van wijziging landbouw organisatie en beleid Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 juli 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) 2 In de considerans wordt «het stelsel van productiebegrenzing van dierlijke meststoffen te wijzigen» vervangen door: als mogelijk alternatief voor productiebegrenzing van dierlijke meststoffen een mestverwerkingsplicht in te voeren. 3 Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I De Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging (Dossier 33322)
Advies Raad van State en nader rapport bij de nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport landbouw organisatie en beleid Nr. 15 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 juni 2013 en het nader rapport d.d. 5 juli 2013 bij de nota van wijziging (Kamerstuk 33 322 nr. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33322)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2013 Op 27 november jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet. ...

Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet (Dossier 33322)
Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft per brief van 7 november jl. aan de staatssecretaris van Economische Zaken verzocht haar te informeren over zijn voornemen betreffende de verdere behandeling van deze wijziging van de Meststoffenwet. ...