Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

384 resultaten

Verslag (Dossier 34089)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 januari 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34141-(R2047))
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34199)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 juni 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Dossier 34199)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Verslag van een schriftelijk overleg economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 september 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 1 juli 2015 over het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Kamerstuk 34 199, nr. ...

Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad (Dossier 31700-XI)
Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 33MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN VERMEIJVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,en gaat over tot de orde van de dag.MadlenerVermeij ...

Motie Vermeij c.s. over robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (Dossier 31700-XI)
Motie Vermeij c.s. over robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 29MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor de aanpak van de verrommeling herstructurering van verouderde bedrijventerreinen essentieel is;constaterende, dat de minister van VROM grote ambities heeft op dit terrein doordat zij 1000 ha tot 1500 ha per jaar wil herstructureren;constaterende, dat de benodigde middelen hiervoor niet op de VROM-begroting 2009 zijn opgenomen;verzoekt de regering op korte termijn te komen met een voorstel voor een robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen, waarin ook provincies, gemeenten en bedrijfsleven bijdragen;verzoekt de regering een methodiek te ontwikkelen waarmee verevening kan plaatsvinden vanuit nieuwe bedrijventerreinen, zodat deze bijdragen aan de herstructurering van oude bedrijventerreinen,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijWiegman-van Meppelen ScheppinkVan HeugtenVendrik ...

Motie vermeij c.s. over het expliciet opnemen van schoolpleinen in het Activiteitenbesluit (Dossier 31700-XI)
Motie vermeij c.s. over het expliciet opnemen van schoolpleinen in het Activiteitenbesluit Motie begroting financiën geluid natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 31MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, het maatschappelijk belang van schoolpleinen en de vérstrekkende gevolgen van het voldoen aan standaardgeluidswaarde zolang schoolpleinen niet expliciet zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit;constaterende, dat bij het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer het buiten beschouwing laten van het (stem-)geluid van gebruikers schoolpleinen nog expliciet was opgenomen in de toelichting en deze nu uit de memorie van toelichting bij het Activiteitenbesluit zijn verdwenen;constaterende, dat er schoolpleinen in Nederland zijn die grenzen aan woningen en onder de definitie van binnenplein kunnen vallen;constaterende, dat binnenpleinen gevoelige bestemmingen zijn, in welke gevallen al snel de norm van geluidsoverlast wordt overtreden;verzoekt de regering schoolpleinen expliciet in het Activiteitenbesluit op te nemen, zoals ook is gebeurd met sport- en recreatieactiviteiten,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijBoelhouwerSpiesWiegman-van Meppelen ScheppinkVendrik ...

Motie Vermeij c.s. over technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring (Dossier 31700-XI)
Motie Vermeij c.s. over technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 30MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat vanwege de huidige normstelling inzake verstoringsgebieden rondom radarstations er in grote gebieden geen hoogbouw boven 45 meter mogelijk is en ook de mogelijkheid tot plaatsing van windmolens, zowel op land als op zee, sterk wordt beperkt;draagt de regering op te zoeken naar technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring, teneinde meer ruimte te bieden aan wenselijke hoogbouw, duurzame energie-initiatieven en het overige beleid uit de Nota Ruimte,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijVan HeugtenWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen (Dossier 31700-XI)
Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 42MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat bij het streven naar de doelen voor binnenstedelijk bouwen vaak wordt gekozen om te bouwen in groene gebieden in en om de stad;overwegende, dat met hoger bouwen – bijvoorbeeld door een aantal extra etages bij nieuwbouw te realiseren – de doelstellingen ook dichterbij kunnen komen;van mening, dat groen in de stad zo veel mogelijk moet worden behouden;verzoekt de regering bij gemeenten te bevorderen dat zij de doelstellingen binnenstedelijk bouwen zo min mogelijk ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen, en meer werk maken van hoger binnenstedelijk bouwen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikVermeij ...

Gew motie Van Heugten c.s. over investeringen in ruimtelijk-economische projecten (t.v.v. 31 700 XI, nr. 11) (Dossier 31700-XI)
Gew motie Van Heugten c.s. over investeringen in ruimtelijk-economische projecten (t.v.v. 31 700 XI, nr. 11) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie Van Heugten c.s. over een handreiking om onderzoeksplichten te stroomlijnen (Dossier 31700-XI)
Motie Van Heugten c.s. over een handreiking om onderzoeksplichten te stroomlijnen Motie begroting financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 26MOTIE VAN HET LID VAN HEUGTEN C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor vermindering van regeldruk en administratieve lasten ook pseudowetgeving (aanvullende eisen en regeltjes) moet worden vermeden en bestreden;constaterende, dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan/projectbesluit er voor gemeenten een onderzoeksplicht is ten aanzien van externe veiligheid, verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit, geluidhinder, archeologie, geologie, bodemverontreiniging, flora en fauna, natuurbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit, en mogelijk een milieueffectrapportage;verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, waterschappen en provincies binnen een halfjaar een praktische handreiking op te stellen teneinde de genoemde onderzoeksplichten te stroomlijnen en de voorbereiding van bestemmingsplannen en projectbesluiten te vereenvoudigen en te versnellen,en gaat over tot de orde van de dag.Van HeugtenVermeijWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Motie Van Heugten en Vermeij over een ruimtelijk plan voor een Olympische hoofdstructuur (Dossier 31700-XI)
Motie Van Heugten en Vermeij over een ruimtelijk plan voor een Olympische hoofdstructuur Motie begroting cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur sport 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 25MOTIE VAN DE LEDEN VAN HEUGTEN EN VERMEIJVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in opdracht van VROM een Schetsboek Ruimte voor Olympische Plannen is gemaakt;overwegende, dat hoe eerder basiskeuzes voor een ruimtelijke inpassing worden gemaakt, des te beter Nederland in staat is, de Olympische Spelen en de Wereldkampioenschappen Voetbal te faciliteren;overwegende, dat thans nog door onder andere NOC*NSF nader onderzoek naar de haalbaarheid van de Olympische Spelen plaatsvindt;verzoekt de regering om zodra genoemd onderzoek een positief resultaat oplevert, een ruimtelijk plan te maken voor een Olympische Hoofdstructuur (OHS),en gaat over tot de orde van de dag.Van HeugtenVermeij ...

Motie Spies c.s. over afspraken met de branche over stille banden (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over afspraken met de branche over stille banden Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 50MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bronbeleid altijd de voorkeur moet hebben boven effectgerichte maatregelen;overwegende, dat het gebruik van stille banden geluidhinder helpt voorkomen;overwegende, dat stille banden niet duurder zijn dan andere banden;verzoekt de regering in overleg met de branche te komen tot afspraken die ertoe leiden dat stille banden standaard worden,en gaat over tot de orde van de dag.SpiesWiegman-van Meppelen ScheppinkVendrikVermeijVan der Ham ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Dossier 33348)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 augustus 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Economische Zaken over: – het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 9); – de nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstuk 33 348, nr. 18); – de nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 5); – de tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 10); – de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 348, nr. 19); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 17 april 2015 ter aanbieding van het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van Sira Consulting BV (Kamerstuk 33 348, nr. 14); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 april 2015 ter aanbieding van het advies van Actal Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33  348, nr. 17); – de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12 mei 2015 houdende de reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffingverlening (nieuwe) natuurwet. ...

Verslag (Dossier 33348)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 13 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33348)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 1 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een nader verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming Verslag van een schriftelijk overleg natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 190 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 13 mei 2016 over de voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177). ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Brief houdende intrekking van het voorstel (Dossier 33073)
Brief houdende intrekking van het voorstel Brief lid / fractie ...

Voorstel van wet (Dossier 33073)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ...