Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

385 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde (Dossier 34000-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 69 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de brief van 19 november 2014 over het verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 19). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt (Dossier 34000-VI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt Verslag van een algemeen overleg ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Ypma ter vervanging van nr. 46 dat beoogt een bedag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Ypma ter vervanging van nr. 46 dat beoogt een bedag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet Amendement begroting financiën Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46 Ontvangen 24 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Ypma c.s. over financiële consequenties van de overheveling van het jeugdzorgbudget (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ypma c.s. over financiële consequenties van de overheveling van het jeugdzorgbudget Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. ...

Motie van de leden Ypma en Van Meenen over een onderzoek naar het nut van een urennorm (Dossier 34010)
Motie van de leden Ypma en Van Meenen over een onderzoek naar het nut van een urennorm Motie onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN VAN MEENEN Voorgesteld 10 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het goed is dat met het vervallen van de 1.040 urennorm docenten meer ruimte krijgen om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van leerlingen; opmerkende dat er evenwel een urennorm per opleiding blijft bestaan en niet inzichtelijk is of en, zo ja, op welke manier deze urennorm zou bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs; van mening dat het in het onderwijs nooit moet gaan over kwantiteit maar altijd over de kwaliteit van lessen; verzoekt de regering, de Onderwijsraad te vragen te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze een urennorm bijdraagt aan het onderwijs en ook inzichtelijk te maken hoe in andere landen met een goed onderwijssysteem wordt omgegaan met onderwijstijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). (Dossier 34126)
Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). ...

Verslag (Dossier 34138)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34157)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 april 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Motie van het lid Ypma over een actieplan van de jongere zelf voor huisvesting, financiën en scholing (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Ypma over een actieplan van de jongere zelf voor huisvesting, financiën en scholing Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID YPMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er jaarlijks ongeveer 6.000 jongeren in de jeugdzorg zijn die 18 worden en dat zij op die leeftijd geen begeleiding meer krijgen vanuit jeugdzorg; van mening dat elk van deze jongeren op tijd moet nadenken over huisvesting, scholing en inkomen voor als zij 18 jaar worden en dat de instelling moet onderzoeken of de jongere veilig en zelfredzaam genoeg is op zijn 18de; verzoekt de regering, met Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland om tafel te gaan om dit te bespreken en ervoor te zorgen dat jongeren in hun 17de levensjaar zelf, met hun eigen netwerk, een actieplan maken waarin plannen voor huisvesting, financiën en scholing uiteengezet zijn; verzoekt de regering, daarnaast, met Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland te bespreken op welke manier er voor álle jongeren een risicotaxatie gemaakt kan worden, zodat bekend is of ze in een veilige omgeving terechtkomen na hun 18de verjaardag en zelfredzaam genoeg zijn, en indien nodig met een hulpvoortzettingsplan gekomen kan worden; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ypma en Van der Burg over transparantie over de capaciteit van instellingen (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Ypma en Van der Burg over transparantie over de capaciteit van instellingen Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN VAN DER BURG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kinderen zo spoedig mogelijk geholpen moeten worden en niet onnodig op een wachtlijst terecht mogen komen als zij bij een andere instelling eerder hulp kunnen ontvangen; verzoekt de regering om, te bevorderen dat instellingen transparanter zijn over hun capaciteit, zodat alle kinderen zo snel mogelijk de hulp kunnen ontvangen die zij nodig hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ypma c.s. over de aanpak van laaggeletterdheid (Dossier 33750-VIII)
Motie van het lid Ypma c.s. over de aanpak van laaggeletterdheid Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. ...

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Ypma over het beschikbaar stellen van geld voor excellentie aan alle vo-scholen (Dossier 33750-VIII)
Motie van de leden Jasper Van Dijk en Ypma over het beschikbaar stellen van geld voor excellentie aan alle vo-scholen Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN YPMA Voorgesteld 12 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in het kader van excellentie 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor vo-scholen met een vwo-afdeling; verzoekt de regering, dit geld voor alle vo-scholen beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Ypma (33750-VIII, nr. 89) over het borgen van ondersteuning (Dossier 33750-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Ypma (33750-VIII, nr. 89) over het borgen van ondersteuning Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 93 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 18 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenwerkingsverbanden het niveau bepalen van basisondersteuning dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden (bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie); constaterende dat in het referentiekader passend onderwijs (opgesteld door PO-Raad en VO-raad, in overleg met ouderorganisaties en bonden) passend aanbod voor (hoog)begaafdheid een van de elementen voor de basisondersteuning is; overwegende dat wat daarboven aan ondersteuning nodig is, extra ondersteuning is die geboden kan worden in het regulier onderwijs (in de eigen klas of in speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld plusklassen voor hoogbegaafden of autiklassen) of in het speciaal onderwijs; verzoekt de regering, te borgen dat ouders zich kunnen beroepen op deze ondersteuning: de ondersteuning die in de plannen beschreven wordt (bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie), moet in de praktijk ook beschikbaar zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Ypma over de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 (Dossier 33750-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Ypma over de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN YPMA Voorgesteld 31 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering ernaar streeft dat de prestaties van leerlingen omhooggaan en dat concreet uitwerkt door de streefwaarde voor de gemiddelde score van de Cito-eindtoets te verhogen van 535,5 naar 537; overwegende dat stichting Cito zelf ook aangeeft dat de Cito-eindtoets bedoeld is als diagnostisch instrument voor de leerling en niet is bedoeld om leerlingen op af te rekenen of als uitgangspunt te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs; overwegende dat sturing op gemiddelde Cito-score geen recht doet aan verschillen tussen leerlingen en aan de stimulerende rol van het basisonderwijs om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen; overwegende dat het hanteren van de resultaten van de Cito-eindtoets als enige meetlat voor de prestaties van leerlingen leidt tot ongewenste neveneffecten als teaching to the test en oneigenlijke selectie aan de poort; verzoekt de regering, de doelstelling om de gemiddelde Cito-score te verhogen naar 537 te vervangen door doelstellingen op basis van toegevoegde waarde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ypma over het borgen van ondersteuning (Dossier 33750-VIII)
Motie van het lid Ypma over het borgen van ondersteuning Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID YPMA Voorgesteld 12 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenwerkingsverbanden het niveau bepalen van basisondersteuning dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden, bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie; constaterende dat in het referentiekader passend onderwijs, opgesteld door PO-Raad en VO-raad in overleg met ouderorganisaties en bonden, passend aanbod voor hoogbegaafden een van de elementen voor de basisondersteuning is; overwegende dat alle scholen moeten kunnen omgaan met cognitieve verschillen, alles wat daarboven aan ondersteuning nodig is, extra ondersteuning die geboden kan worden in het speciaal onderwijs, maar ook in speciale voorzieningen, bijvoorbeeld plusklassen voor hoogbegaafden of speciale autiklassen, in het regulier onderwijs; verzoekt de regering, te borgen dat ouders zich kunnen beroepen op deze ondersteuning: de ondersteuning die in de plannen beschreven wordt, bijvoorbeeld extra aanbod voor hoogbegaafden of ondersteuning bij dyslexie, moet in de praktijk ook beschikbaar zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Ypma c.s. (t.v.v. 33750-VIII, nr. 26) over de aanpak van laaggeletterdheid (Dossier 33750-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Ypma c.s. (t.v.v. 33750-VIII, nr. 26) over de aanpak van laaggeletterdheid Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. ...

Motie van het lid Ypma over een definiëring van uitgaven (Dossier 33750-VIII)
Motie van het lid Ypma over een definiëring van uitgaven Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID YPMA Voorgesteld 31 oktober 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op dit moment voor het onderwijs geen eenduidige definitie van «overhead» bestaat; van mening dat onderwijsgeld moet worden uitgegeven aan onderwijs; verzoekt de regering om, in overleg met de afzonderlijke sectorraden te komen tot een definiëring van wat moet worden aangemerkt als uitgaven aan het primair proces en welke uitgaven zijn te definiëren als overhead, en gaat over tot de orde van de dag. ...