Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

288 resultaten

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd; van mening dat mensen met een audiovisuele beperking dezelfde toegang moeten hebben tot informatie en nieuws; overwegende dat er meer inzet mogelijk is op het gebied van audiodescriptie en het gebruik van doventolken; verzoekt de regering om, in naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap met een stappenplan te komen om alle programma's en websites van de publieke omroep voor mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 53 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 53 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 52 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het primair onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 52 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het primair onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-36) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 108 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36 Voorgesteld 12 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de curriculum discussie over mediawijsheid in het onderwijs al plaatsvindt; constaterende dat een grote groep volwassenen en senioren daarbij wel buiten de boot valt; van mening dat het juist ook voor deze groep van belang is de mediawijsheid te vergroten; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met een coalitie van Medianetwijzer, bibliotheken, buurtnetwerken, zorgcentra en gemeenten over goede methoden die mediawijsheid vergroten en dit toe te voegen aan het Meerjarenplan 2019–2022 ter vergroting van de mediawijsheid onder senioren en volwassenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de website van de Tweede Kamer (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de website van de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mate van democratische controle door regionale omroepen (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mate van democratische controle door regionale omroepen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog geen overzicht is van de mate van democratische controle door regionale omroepen; van mening dat het belangrijk is inzicht te krijgen in verbeterpunten bij regionale omroepen ter versterking van hun democratische controle; verzoekt de regering, het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek te laten doen naar de mate van democratische controle door regionale omroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de vrijwillige ouderbijdrage (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de vrijwillige ouderbijdrage Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-108) (Dossier 34775-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-108) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 109 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de curriculumdiscussie over mediawijsheid in het onderwijs al plaatsvindt; constaterende dat een grote groep volwassenen en senioren daarbij wel buiten de boot valt; van mening dat het juist ook voor deze groep van belang is de mediawijsheid te vergroten; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met een coalitie van bibliotheken, buurtnetwerken, zorgcentra en gemeenten over goede methoden die mediawijsheid vergroten en dit toe te voegen aan het Meerjarenplan 2019–2022 ter vergroting van de mediawijsheid onder senioren en volwassenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de onzekere flexpositie van personeel bij de publieke omroep (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de onzekere flexpositie van personeel bij de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel mensen bij landelijke, regionale en lokale omroepen werken via flexconstructies en daarom continue grote onzekerheid over baan en inkomen ervaren; van mening dat iedereen een baan verdient waarmee je vooruit durft te kijken; van mening dat de overheid daarbij een goedvoorbeeld dient te geven en dat dit ook geldt voor organisaties die in hun financiering een overheidsbijdrage ontvangen; verzoekt de regering om, de onzekere flexpositie van veel personeel bij de publieke omroep te onderzoeken en gezamenlijk met de NPO tot een actieplan te komen om mensen meer zeker van werk en inkomen te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel mensen het leraarschap overwegen; constaterende dat als er niets gebeurt het lerarentekort in tien jaar stijgt naar 11.000 voltijdbanen in het primair onderwijs en naar 1.200 in het voortgezet onderwijs; overwegende dat veel mensen de praktische informatie over de mogelijkheden van het zijinstromen voor hun persoonlijke situatie missen; verzoekt de regering om, de voorlichting over het zijinstromen te verbeteren door bijvoorbeeld een pakkende campagne en gratis persoonlijk advies te geven over de mogelijkheden van potentiele zijinstromers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het toepassen van een kasschuif (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het toepassen van een kasschuif Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...