Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

441 resultaten

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34052)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34052)
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 HERDRUK1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 31774)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan; Brief minister over gezamelijke behandeling met wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd Kamerstuk arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009U verzoekt ons uw Kamer te informeren hoe wetsvoorstel 31 7741 zich verhoudt tot het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd te verhogen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30048)
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk organisatie en beleid werk Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2013 Hierbij wil ik uw Kamer informeren over de intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar (wetsvoorstel 30 048). ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen (#:-)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2017 Tijdens de plenaire behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2017 heeft uw Kamer een gewijzigde motie van het lid Voortman (GroenLinks) over «zware beroepen» aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 33, item 31) (Kamerstuk 34 550 XV, nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 34320)
Voorstel van wet Voorstel van wet ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk) (Dossier 34320)
Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk) Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Memorie van toelichting (Dossier 34320)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) ALGEMEEN Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Tweede Kamer bij de stemming over het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds het amendement Lodders/Vermeij2 aangenomen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34320)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds. ...

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling (Dossier 34344)
Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verbeterde premieregeling (Handelingen II 2015/16, nr. 62, items 5 en 8) is het concept voor de algemene maatregel van bestuur aan de orde gesteld, dat was meegezonden met de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34344)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2016 Met mijn brief van 19 februari jl. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34344)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 1 maart 2016 De regering is de fracties die inbreng hebben geleverd voor het nader verslag, erkentelijk voor de gestelde vragen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34344)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 1 februari 2016 De regering heeft met belangstelling kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van wijziging (Dossier 34344)
Nota van wijziging Nota van wijziging arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 februari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I, onderdeel G, wordt artikel 52a als volgt gewijzigd: 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34344)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34344)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering). ...

Voorstel van wet (Dossier 34344)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34344)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Aanleiding en doelstelling Deelnemers aan een pensioenregeling met het karakter van een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst zijn verplicht het opgebouwde vermogen uiterlijk op de pensioendatum om te zetten in een levenslange vaste pensioenuitkering. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33610)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen). ...