Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

577 resultaten

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34038-(R2039))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 25 februari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 31 oktober 2014 verslag uitgebracht van haar bevindingen over de wetsvoorstellen die benodigd zijn voor de ratificatie van het verdrag. ...

Nota van verbetering (Dossier 34038-(R2039))
Nota van verbetering Nota van verbetering recht staatsrecht Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 8 oktober 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In de beweegreden wordt «artikel 91 van de Grondwet» vervangen door: artikel 91, eerste lid, van de Grondwet. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34038-(R2039))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34038-(R2039))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 34038-(R2039))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34210-VIII)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Memorie van toelichting (Dossier 34210-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34251)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 89 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 februari 2016 Artikel VI, onderdeel A, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In de aanhef van onderdeel A wordt na «Artikel 11» ingevoegd: , eerste lid,. ...

Voorstel van wet (Dossier 34251)
Voorstel van wet Voorstel van wet onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34251)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (Dossier 34251)
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 91 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 9 FEBRUARI 2016 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Wijzigingen voorgesteld door de regering inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Wijzigingen voorgesteld door de regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 93 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING Ontvangen 12 februari 2016 Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 9 februari 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34251)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 januari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel V, onderdeel G, wordt vervangen door: In artikel 9.40, eerste lid, onder b, wordt «9.32 tot en met 9.36» vervangen door: 9.32, 9.33, 9.33a, eerste, tweede en derde lid, onder b, 9.34, 9.35, 9.36. ...

Nota van wijziging (Dossier 34251)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34251)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. ...

Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (Dossier 34251)
Verzoek om een tweede lezing van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2016 Op 21 januari en op 3 februari 2016 is het debat in uw Kamer gevoerd over het wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (Kamerstuk 34 251) (Handelingen II 2015/16, nr. 45 en Handelingen II 2015/16, nr. 50). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 34251)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 april 2015 en het nader rapport d.d. 7 juli 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34251)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 november 2015 Graag willen wij de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken voor hun inbreng en voor de vragen die zij hebben gesteld. ...

Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34 251) (Dossier 34251)
Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34 251) Brief regering onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 januari 2016 Donderdag 21 januari 2016 vond het eerste deel van het debat over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht plaats (Handelingen II 2015/16, nr. 45, Versterking Bestuurskracht onderwijsinstellingen). ...