Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

304 resultaten

Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2016 Op 19 januari 2016 is bij de behandeling van de wet tot opzegging van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland in de Tweede Kamer de motie Van Weyenberg en Yücel1 aangenomen (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Betrekkingen tussen Nederland en Marokko (Dossier 34052)
Betrekkingen tussen Nederland en Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 mei 2015 (Kamerstuk 34 052, nr. 8), waarbij u toeging de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel «Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Stand van zaken over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko (Dossier 34052)
Stand van zaken over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2015 In de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2015 heeft u verzocht om een vervolgbrief over de betrekkingen tussen Nederland en Marokko en de eventuele schade als gevolg van de discussie rondom het bilaterale socialezekerheidsverdrag. ...

Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende autonome wapensystemen (Dossier 34300-X)
Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende autonome wapensystemen Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2015 Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Defensie, het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) betreffende autonome wapensystemen1. ...

Evaluatie van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, het Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, het Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 219BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Onder verwijzing naar het wetgevingsoverleg over de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van Leven 2009–2012 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de politieke en diplomatieke ontwikkelingen rondom Noord-Korea (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de politieke en diplomatieke ontwikkelingen rondom Noord-Korea Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2017 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 15 september 2017 inzake een appreciatie van de politieke en diplomatieke ontwikkelingen rondom Noord-Korea. ...

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2017-2019 (#:-)
Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2017-2019 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2017 Hierbij bied ik u, mede namens de Ministers van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het werkprogramma 2017–2019 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) aan. ...

Appreciatie open brief aangaande autonome wapens (#:-)
Appreciatie open brief aangaande autonome wapens Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2017 Zoals verzocht door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangt u hierbij de kabinetsreactie op de open brief van 21 augustus 2017 over autonome wapens. ...

Reactie op het advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) (Dossier 34300-X)
Reactie op het advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2016 Hierbij bieden wij u de kabinetsreactie aan op het advies «Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle» van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV).1 Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer, bevat deze brief tevens een reactie op het rapport «Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots» van Human Rights Watch en International Human Rights Clinic.2 De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. ...

Kabinetsreactie AIV Advies ‘ACS-EU samenwerking na 2020: op weg naar een nieuw partnerschap?’ (Dossier 34300-XVII)
Kabinetsreactie AIV Advies ‘ACS-EU samenwerking na 2020: op weg naar een nieuw partnerschap?’ Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2015 Hierbij bied ik u de kabinetsreactie op het AIV-advies nr. 93 «ACS-EU-samenwerking na 2020: Op weg naar een nieuw partnerschap? ...

Memorie van toelichting (Dossier 34350-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34350-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ten Broeke (Kamerstuk 32 415 (R1915), nr. 19) over de migratoire gevolgen van de ontwikkelingen in Venezuela (#:-)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ten Broeke (Kamerstuk 32 415 (R1915), nr. 19) over de migratoire gevolgen van de ontwikkelingen in Venezuela Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2016 Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over de bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet), Kamerstuk 32 415 (R1915) heeft het lid Ten Broeke een motie ingediend (Kamerstuk 32 415 (R1915), nr. 18) over de migratoire gevolgen van de ontwikkelingen in Venezuela. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 22 februari 2017 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar nader verslag met betrekking tot het voorstel van wet tot regeling van de inwerkingtreding van bovengenoemde wet. ...