Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

395 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Kuiken en Agema over het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuiken en Agema over het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN AGEMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag voor zowel alleenstaanden als partners te onderzoeken, teneinde te bewerkstelligen dat meer deeltijders in de zorg meer uren gaan werken, omdat ze zo minder snel hun zorgtoeslag kwijtraken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad (Dossier 31700-XI)
Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 33MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN VERMEIJVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,en gaat over tot de orde van de dag.MadlenerVermeij ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

Motie-Sap c.s. over wettelijke minimumnormen voor de kwaliteit van de zorg (Dossier 31700-XVI)
Motie-Sap c.s. over wettelijke minimumnormen voor de kwaliteit van de zorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 58MOTIE VAN HET LID SAP C.S.Voorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de kwaliteit in de zorg blijkens bevindingen van onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog geen vanzelfsprekendheid is;overwegende, dat de ingezette vraagsturing in de zorg alleen succesvol kan zijn als de basiskwaliteit op orde is;overwegende, dat door de sector prestatie-indicatoren voor verantwoorde zorg zijn opgesteld, maar dat aan deze indicatoren geen normen zijn gekoppeld waaraan de kwaliteit van de zorg getoetst kan worden;overwegende, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg door het ontbreken van een heldere normstelling onvoldoende effectief toezicht kan uitoefenen;verzoekt de regering de basiskwaliteit van de zorg te garanderen door wettelijke minimumnormen voor de kwaliteit van de zorg op te stellen en deze in het voorjaar van 2009 aan de Kamer voor te leggen,en gaat over tot de orde van de dag.SapVan der VeenAgema ...

Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31700-XVII)
Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de wachtlijsten in de jeugdzorg eind 2009 moeten zijn weggewerkt;verzoekt de regering in samenspraak met de provincies en de drie stadsregio’s ieder zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg,en gaat over tot de orde van de dag.DibiSterkAgemaDezentjé Hamming-BlueminkVan der VliesVoordewindKoşer KayaLangkampBouchibti ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Motie Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 (Dossier 32123-XI)
Motie Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID JANSEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over Sektesignaal (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over Sektesignaal Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...