Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

148 resultaten

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van de leden Heijnen en Klein over mogelijke integriteitsschendingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 (Dossier 33268)
Motie van de leden Heijnen en Klein over mogelijke integriteitsschendingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 Motie recht staatsrecht Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN KLEIN Voorgesteld 6 maart 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de transparantie van financiering van politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hoogstwaarschijnlijk nog niet wettelijk geregeld is; overwegende dat volksvertegenwoordigers «zonder last» hun werk moeten doen; van mening dat de burgemeesters als voorzitters van de gemeentelijke stembureaus een taak hebben in het bewaken van de integriteit van het verkiezingsproces; van mening dat extern gefinancierde campagneactiviteiten van een kandidaat-volksvertegenwoordiger niet de schijn mogen wekken dat die volksvertegenwoordiger niet meer «zonder last» zijn werk zou kunnen doen; verzoekt de regering, de burgemeesters erop te wijzen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 alert te zijn op signalen van mogelijke integriteitsschendingen in relatie tot campagnefinanciering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33258)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 18 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 december 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 worden de onderdelen f tot en met i geletterd e tot en met h. ...

Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 33258)
Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 17 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33258)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33258)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33258)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 september 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In de considerans vervalt de zinsnede «en een Fonds». ...

Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop (Dossier 33258)
Reactie van de indieners op het amendement van het lid Bisschop Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 14 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel (Dossier 33032)
Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel Amendement ...

Memorie van toelichting (Dossier 35754)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch (Dossier 35754)
Brief van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink en Sazias inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Esch Brief lid / fractie gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VOORDEWIND, KUIKEN, KUIK, WESTERVELD, VAN DER STAAIJ, HIJINK EN SAZIAS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2021 Hierbij delen wij u mede dat bovengenoemd voorstel van wet in het vervolg mede wordt verdedigd door mevrouw Van Esch. ...

Geleidende brief (Dossier 35754)
Geleidende brief Geleidende brief gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2021 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...