Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Raan en Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen overheidsgeld te steken in de ontwikkeling van lesmateriaal van partijen met duidelijk commerciële belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanjager aanpak lerarentekort heeft geoordeeld dat de aanpak te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based is, en de beroepsgroep tevens te weinig wordt betrokken; van mening dat de coronacrisis de urgentie van het oplossen van het lerarentekort verder blootlegt; verzoekt de regering, nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd Amendement begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de werkdruk in het hoger onderwijs al voor de coronacrisis hoog was en die sindsdien enkel is toegenomen; constaterende dat zelfs gepensioneerden worden aangetrokken om correctiewerk te verrichten, om de werkdruk enigszins te verlichten; verzoekt de regering, in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN DEN HUL Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het studentenwelzijn heeft te lijden onder de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, die grote impact hebben op studenten; overwegende dat de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning onder druk staan; verzoekt de regering, om in overleg met instellingen en studentenorganisaties te onderzoeken wat instellingen nodig hebben om daarin te voorzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het niet kunnen betalen van openbaar vervoer nooit reden zou mogen zijn voor leerlingen of studenten om geen onderwijs te genieten omdat dit kansenongelijkheid in de hand werkt; overwegende dat er slechts een aantal vavo-locaties zijn in Nederland, waardoor sommige leerlingen ver moeten reizen naar school; in acht nemende dat vavo-leerlingen in principe aanspraak kunnen maken op gemeentelijke reiskostenvergoedingen; constaterende dat er veel signalen zijn dat vavo-klaslokalen aan het einde van de maand substantieel leger zijn omdat leerlingen de reiskosten niet meer kunnen opbrengen; verzoekt de regering, te onderzoeken of en waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen en indien nodig een voorstel te doen ter verbetering van deze situatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN BERGE Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Futselaar c.s. over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelors diploma halen Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden Motie begroting financiën Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet bij monde van de premier heeft aangeven dat, naast het nu al aanpakken van achterstanden, ook wordt gewerkt aan een plan om deze achterstanden structureel aan te pakken; constaterende dat de premier gesteld heeft dat hiervoor geld wordt vrijgemaakt en dat hij stelt «geld mag hier geen rol spelen»; verzoekt de regering, bij de presentatie van de plannen in februari reeds een schets te geven van de (structurele) financiering van de plannen en de Kamer hiervan op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs Motie begroting financiën Nr. 163 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er signalen zijn van Nederlandse gebarentolken dat hun en de kinderen die zij ondersteunen in het regulier onderwijs de toegang wordt bemoeilijkt of ontnomen; van mening dat dove of slechthorende kinderen recht hebben op onderwijs en dat het onacceptabel is als zij worden benadeeld; verzoekt de regering, in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (t.v.v. 35570-VIII-112) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (t.v.v. 35570-VIII-112) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 112 Voorgesteld 1 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ODN een zeer effectieve dansregeling is die professionele dansers helpt om na hun danscarrière een tweede loopbaan te starten, van mening dat voor een eerlijke arbeidsmarkt in de danssector een goede omscholingsregeling cruciaal is, verzoekt de regering, om binnen de begroting ruimte te zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN, en gaat over tot de orde van de dag Van den Hul ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...